Clairvoyance

Ordet Clairvoyance er fransk og kan under en fællesbetegnelse oversættes med at se klart, høre klart og føle klart. Clairvoyance har igennem århundreder været praktiseret under mange forskellige navne: F.eks. den 6 sans. I det vestlige samfund, som i den grad tilsidesætter det intuitive, det åndelige i forhold til det, der kan vejes og måles, er der klart brug for mennesker, som er bedre til at være opmærksomme på forskellige energier.

Denne evne kan naturligt forveksles med – og fremstilles som – noget overnaturligt, idet det moderne menneske i høj grad undertrykker disse fornemmelser, denne intuition, men en clairvoyant kan også siges at være et menneske, som bedre end andre, er i stand til at udnytte sine normale fem sanser, og være opmærksom på energier, stemninger, følelser m.v.
 
klarsyn-01a
 
Følesansen har clairvoyante mennesker så godt udviklet, at de ikke alene er meget bevidste om deres egne følelser, men tillige har en høj grad af empati, en indlevelsesevne, en evne til at leve sig ind i andre menneskers opfattelse og oplevelse af verden. Denne evne til at føle og fornemme stemninger og andre menneskers følelser, skulle undertiden være så veludbygget hos nogle clairvoyante, at de er i stand til at fornemme tilstedeværelsen af ånder og mærke deres personlighed og følelser. Når følesansen er så velfungerende, kaldes den undertiden for klarfølelse og menes at befinde sig i vores hjertechakra.

Høresansen har clairvoyante mennesker så godt udviklet, at de kan høre ting, der ikke kan høres med det fysiske øre. Det kan for eksempel være musik og stemmer, således at personen med denne evne er i stand til at kommunikere med ånder. Når høresansen er så velfungerende, kaldes den undertiden for klarhørelsen og menes at befinde sig i vores halschakra.

Synssansen har clairvoyante mennesker så godt udviklet, at de kan se ting, som ikke kan ses med det blotte øje. Det kan være fjerne begivenheder eller steder – personer, som ikke er til stede eller aura. Når synssansen er så velfungerende, kaldes den undertiden for klarsynet og menes at befinde sig i vores pandechakra – også kaldet det tredje øje. Klarsynet, klarfølelsen og klarhørelsen benævnes undertiden samlet som de psykiske evner.

Der, hvor flere indtager en reserveret holdning overfor clairvoyancen, er de områder, hvori den påberåber sig at kunne komme i kontakt med døde genstande. I modsætning til telepati, der betegner en forbindelse mellem mennesker.

En anden måde at anskue clairvoyance på er, at vi mennesker antages at have levet flere forskellige liv, og at alt, hvad der er sket og oplevet, er registreret og opbevaret i vores ubevidste. Man antages at kunne få adgang til denne information i glimt via sin intuition. Ud fra dette kan det forklares, hvorfor nogle mennesker med clairvoyante evner er i stand til at fortælle om oplevelser, stemninger m.v., som de ikke har været i nærheden af, i dette liv. De antages således at have disse oplevelser med sig fra et tidligere liv. En helt tredje forklaringsmodel på de clairvoyante evner finder vi i Akasha-kronikken.
 
klarsyn-02
 

Næste uges lottetal og clairvoyance

Det kan selvsagt være svært at bevise, at der ikke er nogen, der har clairvoyante evner. På den anden side har det ikke ligefrem floreret med overbevisende beviser på, at clairvoyance er mere end – i jordisk forstand – klarsynede og indlevelse dygtige mennesker.

Om alle er født med de psykiske evner, er der delte meninger om. Tidligere har man været af den opfattelse, at de psykiske evner var en gave, som kun var nogle få forundt. Nu er det en mere almindelig opfattelse, at vi alle har disse evner liggende latent i os, og at vi alle har muligheden for at udvikle dem, når vi er klar til det. Ligesom alt andet skal der øvelse til, for at man kan blive bedre.

De psykiske evner sammenlignes ofte med musikalitet eller evnen til at male, som vi alle har en vis portion af. Nogle er meget talentfulde, og andre er det ikke. Nogle mennesker bruger ikke deres kreativitet ret meget, mens andre udvikler disse evner. Sådan er det også med de psykiske evner. Nogle har et ønske om at udvikle dem for at kunne bruge dem til at hjælpe andre mennesker. Andre vil gøre det som led i en spirituel udvikling og få et rigere liv, mens endnu andre er afvisende eller ligefrem bange for at dyrke denne side af sig selv.

I sig selv er det meget, meget svært at få kontakt til sin intuition og gøre optimalt brug af de andre fem sanser. Så selv uden at inddrage den åndelige dimension er man kommet meget langt som menneske, når man er i stand til at benytte alle sine sanser og intuitivt være dygtig til at ordne dem til en følelse, som man så reagerer på – vel at mærke uden at kunne argumentere for de dispositioner, man vælger at foretage – på anden måde – end at disse føles rigtige for en selv.

Der kan argumenteres for, at dette er en spirituel indgangsvinkel til livet, og der kan argumenteres for, at dette er et naturligt handlingsforløb for et menneske i ro med sig selv, opmærksom på ens styrker, svagheder og klarhed med nuværende ståsted i livet. I sig selv er det så svært og kompliceret at fornemme de energier, vi har omkring os. Der kan således argumenteres for, at et menneske med en meget veludviklet intuition kombineret med et meget nuanceret menneskesyn, gør vedkommende til det man almindeligvis kalder clairvoyant.

Det er iøvrigt den vestlige tankemåde som gør at vi gerne vil sætte alting i system og inddele alting. Hvorfor vi har svært ved det som en clairvoyant først og fremmest kan. Nemlig den frie tænkning på tværs af regler og kasser. Det man kunne kalde den intuitive tækning, kombineret med et godt sanse apparat. Vesterlændinge har brug for at alting kan systematiseres og derfor ses alt for ofte en tendens til at begrebet clairvoyancen enten bliver set alt for meget ned på, eller alt for meget op til – sjældent bliver det ses i øjenhøjde og respekteret og forstået for det som er begrebets helt centrale essens.
 

Vil du vide mere

Hvilke relationer begrebet clairvoyance har, afhænger af hvordan man opfatter begrebet. Hvis interessen er omkring udvikling af intuitionen eller større forståelse for den spirituelle opfattelse af energi så behandles disse emner i særskilte afsnit kaldet “Den spirituelle opfattelse af begrebet energi”. Pendulering, jordstråler og tarotkort kan anskues som værktøjer, der hjælper til opøvelse af ens intuition, hvorfor disse emner muligvis kunne have interesse at kigge på.

 

Stil spørgsmål om clairvoyance

Stil lige så mange spørgsmål du har lyst til om clairvoyance
Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål