Chakra

Chakra er et ord fra sanskrit som kan oversættes med hjul. Chakra er et begreb som refererer til hjullignende hvirvler som, ifølge traditionel indisk medicin, skal ligge i kroppen på et æterisk plan. Syv store chakra eller energicenter skal eksistere.

Skønt det er et fiktivt system og altså ikke muligt for os fysisk at observerer et chakra, benyttes ideen om Chakrasystemet i rigtig mange sammenhænge indenfor spiritualitet. Essensen i begrebet er at vi mennesker optager livsenergi fra omverden og universet. Via energibaner kaldet nadier, fordeler chakraerne, denne energi rundt i vores krop. Hvis der opstår ubalance i dette system, vil det fører til psykiske og fysiske skavanker og sygdomme.

 

Klik på illustrationerne nedenfor og læs om de enkelte chakra

chakra01 chakra02-2 chakra03 chakra04 chakra05 chakra06 chakra07

Chakra er en betegnelse for syv centre langs kroppens midterlinie: Rod Chakra (Muladhara), Hara Chakra (Svadhisthana), Solar plexus chakra (Manipura), Hjerte Chakra (Anahata), Hals Chakra (Vishudda), Pineal Chakra (Agnya) og Krone Chakra (Sahasrara). Navnene i parentes er chakraenes benævnelse på sanskrit.

At Chakra-systemet er et fiktivt system og det således ikke er muligt fysisk at observere et chakra, hindrer bestemt ikke at der er mange forskellige opfattelser af hvordan de enkelte chakra ser ud, hvis vi kunne se dem.

Som oftest antages at deres udseende er som en tragt af blomsterblade, hvilket ligner blomsten Lotus, hvorfor de undertiden benævnes som lotusblomster. Når de illustreres som sådanne, har de forskellig antal kroneblade, der afspejler hvor mange nadier, der strømmer ind i chakraerne. Ordet nadi kommer af sanskrit og kan oversættes til åre eller rør. Dette er små energistrømme, der antages at eksisterer i kroppen. Indenfor akupunktur kaldes nadierne for meridianer, men det er det samme vi taler om. Det antages, at der eksisterer omkring 72.000 nadier – nogle kilder nævner dog helt op til 350,000. Via nadierne strømmer kroppens livsenergi Prana til chakraerne, der konverterer denne til sjælelig livsenergi Kundalini, og hver især benytter chakraerne denne til at styrke forskellige funktioner i forhold til vores fysiske og psykiske velbefindende. I denne proces skabes det energifelt om kroppen, der kaldes auraen.

 

chakra-00-a

 

 

Den fysiske størrelse af chakraerne antages at variere mellem omkring 5 og 12 cm. i diameter. Det menes, at når et menneske når et højere udviklingstrin, så vokser chakraerne og deres rotationshastighed øges, hvilket bestemmer mængden og kvaliteten af den energi, der kan optages og fordeles. De syv chakra (sanskrit: hjul) er således betegnelse for syv energicentre, hvorigennem vi mennesker antages at opsamle energi fra omverden og hver især kanalisere chakraerne denne energi – via nadierne – hen til de organer, bevidsthedsområder, etc. som de korrespondere med. Opstår der ubalance eller blokeringer i chakrasystemets energistrøm, vil det forårsage problemer i forhold til vores fysiske og psykiske velbefindende.

Hvis et eller flere chakraer er væsentlig større end de andre, bør der rettes op på denne ubalance. Dette vil man altid søge at gøre ved at stimulerer de chakra, som er lukket eller blokeret. Man vil sjældent søge at gøre et chakra mindre, men i stedet søge at få de andre chakra op og balancere. Når et chakra omtales som at det ikke er i balance, kan det altså enten skyldes at chakraet er mere eller mindre lukket, eller det kan skyldes at chakraet er væsentlig større eller mindre, end de øvrige chakraer. Hvis de enkelte chakraer bliver overaktive, vil de påvirke negativt. Bliver fx Rod-chakraet, der står for jordforbindelse, overstimuleret, vil du have for megen fokus på at have jordforbindelse og således være meget materialistisk og grådig. Du er sandsynligvis tryghedsnarkoman og har modstand mod forandringer. Du kan have ringe kontakt til dine følelser, ikke magte nære relationer og kan kun forholde dig til de ting der kan måles og vejes.

Det er således vigtigt at chakraerne er i balance med hinanden, og hver især fungerer harmonisk, uden hverken at være over- eller understimuleret. Der findes en række måder, hvorpå du kan undersøge, om dine chakraer er ude af balance eller blokerede. En af disse er den kinesiologiske muskeltest . Her skal du blot holde den ene hånds tommel- og pegefinger sammen og forsøge at adskille disse med den anden hånds tommel- og pegefinger, alt imens du koncentrerer dig mentalt om det chakra, du vil teste. Hvis fingrene ikke kan trækkes fra hinanden, anses tilstanden for stærk og sund. Når man bliver fortrolig med de karakteristika, der er knyttet til de enkelte chakraer, er den generelle måde hvorpå man holder styr på om chakraerne er velfungerende at man er alment opmærksom på, om der er harmoni i de korresponderede fysiske organer, følelser m.v. og på denne måde opdage eventuelle blokeringer eller svækkelser i chakraerne.

Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer

Idet chakrasystemet kan anskues som et kort over bevidstheden, kan spændinger i kroppen relateres til spændinger i bevidstheden. Således menes allergiske reaktioner overfor stoffer, som du forbinder med din mor (fx mælkeprodukter) eller stoffer som associeres med jorden (fx hvede) samt allergier, der påvirker lugtesansen (fx høfeber) – alle at afspejle en spænding i Rod-chakraet og i dine relationer til din mor. På samme måde kan andre allergiske relationer relateres til de forskellige chakra. Ved at blive opmærksom på disse sammenhænge, kan du koble de fysiske reaktioner med deres oprindelse i bevidstheden. Altså kan du bruge chakrasystemet, som et landkort over de sammenhænge kroppens fysiske elementer har med hinanden og deres korrespondance med de psykiske og sjælelige balancer.

Chakraerne optager energi direkte fra omgivelserne, når de korresponderer med deres respektive energisvingninger. På den måde forbinder de os med energierne i omverdenen. I den anskuelsesvinkel, er de kanalerne, der modtager og fordeler den udefra kommende energi ind til kroppens forskellige funktioner. Ligeledes antages det, at chakraerne er de kanaler, hvorfra der udsendes energi til omverdenen, og tilsammen udgør de vores samlede energimæssige udstråling – vores aura.

Den vigtigste centrale energikanal kaldes Sushumna Nadi. Denne har sit udspring i det nederste chakra og bevæger sig op gennem det indre af rygsøjlen til sit slutpunkt på toppen af hovedet. Når energien passere igennem denne kanal passere den de syv chakra. Sushumna Nadi er vejen til selvudvikling og spirituel vækst. Den står for nuet, for integration og balance.

Foruden Sushumna er der to andre vigtige energikanaler. Fra rygradens nederste ende til hjernen på kroppens venstre side findes Ida Nadi. Da den repræsentere vores modtagende, “feminine” side – det underbevidste, fortiden, følelserne, månen kulde og sammentrækning – kaldes den energi som går herigennem for den feminine, følelsesmæssige Kundalini energi. Fra hjernen og ned til hjertet på kroppens højre side findes Pingala Nadi. Da den repræsenterer vores aktive, “maskuline” side – det styrende jeg, fremtiden, tankens kraft, sol, varme og udvidelse – kaldes den energi som går herigennem for den maskuline, intellektuelle Kundalini energi.

Kundalini energien kan alt efter det enkelte menneskes beskaffenhed, være meget forskellig i intensitet og virkning. Især indenfor yoga traditionen er der mange teknikker til at stimulere Kundalini energien, fx meditation og åndedrætsøvelser – men talrige andre faktorer kan udløse, Kundalini rejsning – stress, personlige kriser, cølibat eller fortrængt seksualitet, healing, bøn mv. Man bør, efter sigende, være meget varsom med at stimulere Kundalini energien, da denne ikke er helt nemt at kontrollere når den først folder sig ud. Efterhånden som den forstærkes sker en stadig større aktivering af nervegrupper, hvilket i ukontrolleret tilfælde kan føre til lammelse, stærk ophidselse, vanvid og død. Der kan således være stor fare forbundet med at vække Kundalini energien.

En af dem som det øjensynlig gik temmelig galt for var Gopi Krishnan (1903-1984). Da denne i år 1937 mediterede vækkede han ganske kraftig sin Kundalini energi og fik efter eget udsagn en meget intens åndelig indsigt – en raffineret form for bevidstløshed, forbundet med en stærk følelse af vellyst. Dog skulle denne kortvarige glæde få fatale følger for Gopi Krishnan. Han tilbragte de næste 12 år i en tilstand af stor smerte, rastløshed og var i perioder tæt på at blive vanvittig. Han havde en glødende strøm af smerte op gennem rygsøjlen, mistede sin koncentrationsevne, sine følelser for sin hustru og børn, var mere eller mindre ude af stand til at sove og når han lukkede øjnene så han en cirkel af lys der hvirvlede og drejede sig fra side til side. Gopi ræsonnerede sig efterhånden frem til at Kundalini energien måske var steget op gennem kroppens højre energikanal; Pingala Nadi kanalen. Han koncentrerede derfor al sin bevidsthed om den venstre centrale kanal Ida Nadi kanalen og langsomt blev hans tilstand bedre.

Efter endnu et stykke tid lykkedes det ham med al sin viljes kraft at kanalisere den opstigende Kundalini op igennem midterkanalen (Sushumna nadi) og opnår derved, dels en stabiliseret tilstand, og dels en kolossal øget kropsbevidsthed, hvor han kunne følge sine egen tankers forbindelse med hans livsvigtige organer. Han kunne tydeligt fornemme sin krops nervebaner og følge hvordan livsenergien, der strømmede ind i hans hjerne, sendte udløbere ind i alle organer for at regulere og bringe disse i harmoni med den nye bevidsthedsændring. Da Gopi Krishnan i år 1950 havde fået det bedre, begyndte han langsomt at undersøge sin egen situation og nedskrive sine erfaringer. Og det er igennem disse nedskrivninger at megen af vores opfattelse og forståelse for Kundalini energien stammer.

Det antages, at de forskellige chakraer svinger på forskellige energifrekvenser, og ved at finde den tilsvarende korresponderede energifrekvens kan chakraet stimuleres. Dette er fx årsagen til at nogle kan finde på at omfavne et træ for at styrke deres rod chakra – de energivibrationer, som er i rod chakraet er tæt på de energivibrationer, der findes i naturen, hvorfor det antages at kontakt med naturen kan styrke energierne i chakraet. Det samme er gældende for de farver, som stimulerer de enkelte chakraer. Fx har det første chakra, farven rød når det er i balance. Det betyder, at farven rød er god til at hjælpe med at føje energi til chakraet – fx ved at få meget rødt ind i din tilværelse; gå i rødt tøj, spise røde grøntsager, få røde blomster ind i stuen, sov i rødt sengetøj og lign. Også med hensyn til de mantraer, samt de sten & krystaller, der formodes at stimulere chakraerne, er årsagen til deres virkning, at de deler samme energivibration.

Energikanalerne

Det antages, at der i kroppen eksisterer små energistrømme, kaldet Nadier. Ordet nadi kommer af sanskrit og kan oversættes til åre eller rør. Det antages, at der eksisterer over 72.000 nadier. Nogle kilder mener, at der eksisterer helt op til 350,000 nadier. I akupunktur kaldes de meridianer, men det er det samme, vi taler om. Via nadierne strømmer kroppens livsenergi Prana til chakraerne, der konverterer denne til sjælelig livsenergi Kundalini, og hver især benytter chakraerne denne til at styrke forskellige funktioner i forhold til vores fysiske og psykiske velbefindende.

Den vigtigste nadi kaldes Sushumna. Denne centrale energikanal har sit udspring i det nederste chakra og bevæger sig op gennem det indre af rygsøjlen til sit slutpunkt på toppen af hovedet. Når energien passere igennem denne kanal passere den de syv chakra. Sushumna Nadi er vejen til selvudvikling og spirituel vækst. Den står for nuet, for integration og balance. Det er her, at kollektiv bevidsthed opstår.

Foruden Sushumna er der to andre vigtige energikanaler. Fra rygradens nederste ende til hjernen på kroppens venstre side findes Ida Nadi kanalen. Da den repræsentere vores modtagende, “feminine” side, det underbevidste, fortiden, følelserne, månen kulde og sammentrækning, kaldes den energi som går herigennem for den feminine, følelsesmæssige Kundalini energi.

Fra hjernen og ned til hjertet på kroppens højre side findes Pingala Nadi kanalen. Da den repræsenterer vores aktive, “maskuline” side, det styrende jeg, fremtiden, tankens kraft, sol, varme og udvidelse, kaldes den energi som går herigennem for den maskuline, intellektuelle Kundalini energi.

Mens begrebet energikanaler i akupunktur tages som noget rent konkret fysisk fænomen skal energikanaler og chakras ud fra Yoga anskuelsen opfattes som en model og ikke en kendsgerning. Chakras og energikanaler skal altså betragtes som et koordinat- eller symbolssystem, mere end som fysiologiske kendsgerninger. Chakras og energikanalerne er at betragte som systematiske fiktioner.

Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer

 

Energiopfattelsen

Den energistrøm, der ledes igennem nadierne til chakraerne, kaldes på sanskrit for Prana, men kendes også under andre benævnelser som ”Ki”, “Qi” eller ”Chi’”, hvilket, som tidligere nævnt, blot er udtryk for, at den østlige tænkning er et sammensurium af tanker og visdom fra Kina, Indien, Japan etc. Egentlig stammer ordet Prana fra yoga, hvori det antages, at universet er skabt af én vibrerende energi – Sakti – der i sin ydre, fysiske form er knyttet til vejrtrækningen. I denne form kendes energien som Prana. Når livsenergien Prana passerer igennem kroppens Chakraer omdanner denne kroppens energi til sjælens åndelige energi Kundalini. Denne kan igen opdeles i to energiformer, nemlig den primære feminine, følelsesmæssige Kundalini energi og den sekundære maskuline, intellektuelle Kundalini energi. I øvrigt er ordet Kundalini sanskrit og betyder sammenrullet.

Chakraerne optager imidlertid også energi direkte fra omgivelserne, når de korresponderer med deres respektive energisvingninger. På den måde forbinder de os med energierne i omverdenen, naturen, universet. I den anskuelsesvinkel er de kanalerne, der modtager og fordeler den udefra kommende energi ind til kroppens forskellige funktioner. Ligeledes antages det, at chakraerne er de kanaler, hvorfra der udsendes energi til omverdenen, og tilsammen udgør de den samlede energimæssige udstråling, vi har. Altså er her en klar pendant til begrebet aura.

Som en kuriositet kan nævnes at man øjensynlig skal være meget varsom med at stimulere Kundalini energien. Efterhånden som den forstærkes sker en stadig større aktivering af nervegrupper, hvilket i ukontrolleret tilfælde kan føre til lammelse, stærk ophidselse, vanvid og død. Kundalini energien kan alt efter det enkelte menneskes beskaffenhed, være meget forskellig i intensitet og virkning. Der kan således være stor fare forbundet med at vække Kundalini, skønt det regnes for den højest åndelige gave.

En af dem som det øjensynlig gik ret galt for var Gopi Krishnans. Da denne i år 1937 mediterede vækkede han ganske kraftig sin Kundalini energi og fik efter eget udsagn en meget intens åndelig indsigt, der i kort træk kan beskrives som den man kunne forestille sig man får, når man kommer op på det højeste udviklingstrin – en raffineret form for bevidstløshed, forbundet med en stærk følelse af vellyst.

Dog skulle denne kortvarige glæde få fatale følger for Gopi Krishnans, thi efter dette, tilbragte han de næste 12 år i en tilstand af stor smerte, rastløshed og var i perioder tæt på at blive vanvittig. Han havde en glødende strøm af smerte op gennem rygsøjlen, mistede sin koncentrationsevne, sine følelser for sin hustru og børn, var mere eller mindre ude af stand til at sove og når han lukkede øjnene så han en cirkel af lys der hvirvlede og drejede sig fra side til side.

Gopi Krishnans ræsonnerede sig efterhånden frem til at Kundalinien måske var steget op igennem kroppens højre centrale energikanal; Pingala Nadi kanalen. Han koncentrerede derfor al sin bevidsthed om den venstre centrale kanal Ida Nadi kanalen og langsomt blev hans tilstand bedre. Efter endnu et stykke tid lykkedes det ham med al sin viljes kraft at kanalisere den opstigende Kundalini op igennem midterkanalen og opnår derved dels en stabiliseret tilstand og dels en kolossal øget kropsbevidsthed, hvor han kunne følge sine egen tankers forbindelse med hans livsvigtige organer. Han kunne tydeligt fornemme sin krops nervebaner og følge hvordan livsenergien, der strømmede ind i hans hjerne, sendte udløbere ind i alle organer for at regulere og bringe disse i harmoni med den nye bevidsthedsændring.

Da Gopi Krishnans i år 1950 havde fået det bedre, begyndte han langsomt at undersøge sin egen situation og nedskrive sine erfaringer. Og det er igennem disse nedskrivninger at megen af vores opfattelse og forståelse for fænomenet Kundalini stammer. Da Gopi Krishnans aldrig havde dyrket yoga efter tantriske metoder med meditation på chakraerne, mantraer, åndedrætsøvelser etc. omtaler han heller ikke Chakraernes forskellige virkemåde. Hans beskrivelser har vægt på de personlige oplevelser og erfaringer med Kundalini samt dennes indvirkning på kroppens nervebaner.

Forskellige faktorer menes at kunne udløse Kundalinirejsning: Diverse meditationsformer, ved at praktisere yoga, af stress og personlige kriser, ved krops- og psykoterapi, pga. cølibat eller fortrængt seksualitet, healing, bøn åndedrætsøvelser m.v.

Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer

 

Rotationsretning

Chakraernes rotationsretning skifter retning for hvert chakra og er afhængig af, om man er kvinde eller mand. For kvinder starter bevægelsesretningen i Rodchakraet med at gå mod venstre, skifter i næste chakra til højre og så videre. For mænd starter bevægelsesretningen i Rodchakraet med at gå mod højre, skifter i næste chakra til venstre og så videre.

Chakraernes bevægelsesretning er udtryk for, hvordan mænd og kvinder forholder sig forskelligt til det enkelte chakras egenskaber. I princippet er bevægelsen mod højre udtryk for en aktiv rolle i forhold til området, karakteriseret ved Yang, maskulinitet. Modsat er bevægelse mod venstre udtryk for en passiv, modtagelig rolle i forhold til området, karakteriseret ved Yin, feminint.

Der er dog naturligvis her – som ved alle andre spirituelle begreber – forskellige meninger om, hvordan det hele fungerer. Nogle mener således at chakraerne roterer højre om – med uret – når de er i balance og venstre om – mod uret -, når de er i ubalance, uanset om det er mænd eller kvinder.

Hoved- og grundtema i vores liv

Det antages, at vi igennem hele vores liv hvert år har et chakra som hovedtema og endvidere, at vores liv kan opdeles i syvårsperioder med hver deres chakra som grundtema for vores liv. I de første syv leveår er vores grundtema Rodchakraet, i de næste syv år er det Harachakraet og så videre. Når vi når en alder af 50 år, og således har haft alle syv chakraer som grundtema, starter en ny cyklus. Hvert år har vi ligeledes et chakra som hovedtema for vores liv. I det første leveår er vores hovedtema Rodchakraet, det næste år er det Harachakraet og så videre.

 

 

1.
Chakra

2.
Chakra

3.
Chakra

4.
Chakra

5.
Chakra

6.
Chakra

7.
Chakra

1. Chakra

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

7 år

2. Chakra

8 år

9 år

10 år

11 år

12 år

13 år

14 år

3. Chakra

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

4. Chakra

22 år

23 år

24 år

25 år

26 år

27 år

28 år

5. Chakra

29 år

30 år

31 år

32 år

33 år

34 år

35 år

6. Chakra

36 år

37 år

38 år

39 år

40 år

41 år

42 år

7. Chakra

43 år

44 år

45 år

46 år

47 år

48 år

49 år

1. Chakra

50 år

51 år

52 år

53 år

54 år

55 år

56 år

2. Chakra

57 år

58 år

59 år

60 år

61 år

62 år

63 år

3. Chakra

64 år

65 år

66 år

67 år

68 år

69 år

70 år

4. Chakra

71 år

72 år

73 år

74 år

75 år

76 år

77 år

5. Chakra

78 år

79 år

80 år

81 år

82 år

83 år

84 år

6. Chakra

85 år

86 år

87 år

88 år

89 år

90 år

91 år

7. Chakra

92 år

93 år

94 år

95 år

96 år

97 år

98 år

 

 

Blokering af chakra

Der findes en række måder, hvorpå du kan undersøge, om dine chakraer er ude af balance eller blokerede og – i givet fald – hvilke. Du kan naturligvis ud fra de karakteristika, der er knyttet til de enkelte chakraer – se nedenstående afsnit – være opmærksom på, om der er harmoni i de korresponderede fysiske organer, følelser m.v. og på denne måde opdage blokeringer eller svækkelser i chakraerne. Der skal dog gøres opmærksom på, at denne måde kan være lidt upålidelig, da symptomer i kroppen kan stamme fra mange forskellige påvirkninger og ikke altid lader sig henføre til problemer med et chakra.

En anden måde, der er enkel og har vist sig overraskende pålidelig, er den kinesiologiske muskeltest. Du har brug for en til at hjælpe dig med testen. Hold højre hånd på det chakra, du vil teste, og stræk venstre arm ud fra kroppen i en ret vinkel. Koncentrer dig mentalt om det pågældende chakra. Den person, der hjælper dig, skal nu trykke din arm ned, ved at lægge sit tryk i området omkring håndleddet. Du skal prøve at beholde din arm i dens oprindelige stilling. Hvis chakraet er i harmoni, vil den udstrakte arm frembyde en markant modstand. Er det pågældende chakra derimod svækket eller blokeret, vil armen uden synderlig modstand kunne trykkes ned.

Ved hjælp af denne metode kan du gennemgå alle syv chakraer fra rod til isse. Ved et harmonisk chakrasystem må resultatet være “stærk modstand” syv gange. Mellem testning af de enkelte chakraer kan man holde en lille pause, så armen ikke skal blive træt. Alt efter din fysiske tilstand vil din arm kunne modstå større eller mindre tryk. Men uafhængigt heraf opleves forskellen på “stærk” og “svag” som regel helt klart af såvel den, der tester, som af testpersonen.

En variant af metoden, som du kan benytte alene, er at holde den ene hånds tommel- og pegefinger sammen og forsøge at adskille disse med den anden hånds tommel- og pegefinger, alt imens du koncentrerer dig mentalt om det chakra, du vil teste. Hvis fingrene ikke kan trækkes fra hinanden, anses tilstanden for stærk og sund.

En anden mulighed er at opsøge en clairvoyant, hvis du ikke er så heldig at have disse evner selv, og derved selv direkte kan observere dine chakraer. Det, som den clairvoyante ser efter, er menneskets aura. Når chakraerne er svækkede eller blokerede, har de andre farver, end når de er i harmoni, hvilket clairvoyante mennesker åbenbart kan se og på den måde give en diagnose om chakraernes tilstand.

Der findes yderligere en række metoder, der spænder vidt. – Fra at undersøge et menneskes søvnbehov, hvor det antages, at hvis et menneske udpræget lever igennem sit første chakra har man brug for 10-12 timers søvn, hvis man udpræget lever igennem sit andet chakra kun 8-10 timer og så videre. – Over at undersøge, hvorledes vi reagerer i meget stressede situationer, hvor det antages, at de eventuelle svækkede chakraer vil markere sig kraftigt i sådanne situationer, – f.eks. vil et svagt Rodchakra manifestere sig ved, at personen vil have en fornemmelse af ikke at have noget som helst holdepunkt. – Til endelig, at diverse healing- og meditationsmåder siges at kunne benyttes til systematisk at undersøge chakraernes tilstand.

Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer

 

Stimulering af chakras

Generelt harmoniseres og udvikles hvert chakra ved meditation og ved bevidst træning af de kvaliteter, som de hver især står for. I nedenstående afsnit om de karakteristika, der er knyttet til de enkelte chakras, optræder også forskellige metoder til aktivering og harmonisering af de enkelte chakras og til disse knyttes i det følgende nogle kommentarer.

Energisvingning: Det antages, at de forskellige chakras svinger på forskellige energifrekvenser, og ved at finde den tilsvarende korresponderede energifrekvens kan chakraet stimuleres. Dette er faktisk hovedessensen i, hvordan chakraerne stimuleres og den er fælles for alle metoderne. Således også, hvis vi – eksempelvis – ser på de farver, som stimulerer de enkelte chakraer. Dette er ikke tilfældige farver, men farver, hvis bølgelængde eller frekvens er i overensstemmelse med de enkelte chakraer.

De korresponderede energisvingninger finder vi også indenfor ædelsten, krystaller og mineraler, hvilket er grunden til deres formodede evne til at stimulere chakras. Med hensyn til de dufte og den musik, som stimulerer det enkelte chakra, skal årsagen til deres virkning ikke så meget findes i den direkte stimulus, skønt den også antages at spille en rolle.

Virkningen af disse remedier kommer mere fra deres brug i sammenhæng med eksempelvis meditation og deres hjælp til, at vi kan spore os ind på og koncentrere os om de enkelte chakraer. Med hensyn til lyd terapien, der også formodes at stimulere chakraerne, skal årsagen til deres virkning også søges indenfor antagelsen om energivibrationer. Ligeledes menes de enkelte mantraer (meditationsstavelser), der er knyttet til chakraerne at virke gennem deres vibrationer.

Det er ikke helt tilfældigt, hvilket element, der er knyttet til det enkelte chakra. Rækkefølgen af disse elementer følger den samme logiske rækkefølge som rækkefølgen af de syv vibrationer. Det tungeste element, jord, er relateret til det første chakra. Det lettere element vand er relateret til det andet chakra og bliver fulgt af de stadig lettere elementer af ild, luft, æter, indre lyd og indre lys, som er relateret til de andre chakra.

Chakraers fysiske reference fungerer på to måder: et symptom, som påvirker hele skelettet, f.eks. ledegigt, kan relateres til spænding i rodchakraet, men en brækket arm, symptom i en begrænset lokal kropsdel, relateres til det chakra, som kontrollerer denne kropsdel, i dette tilfælde Visuddha chakraet, også kaldet strubechakraet eller halschakraet.

Igen, husk det hele kredser omkring den spirituelle opfattelse at alt i Universet er energi.

Chakras farve

  1. I det første chakra – Rodchakraet / Muladhara – repræsenterer enhver anden farve end rød, hvad personen ser som en nøgle til sikkerhed eller tryghed. Rødt i ethvert andet chakra peger på usikkerheden omkring dette chakras egenskaber.
  1. I det andet chakra – Harachakraet / Svadhistana – repræsenterer enhver anden farve end orange, hvad personen ser som en nøgle til mad eller sex. Orange i ethvert andet chakra er en indikation for mad eller sex som nøgle til egenskaberne af dette chakra.
  1. I det tredje chakra – Solar plexus chakraet / Manipura – repræsenterer enhver anden farve end gul, hvad personen ser som en nøgle til magt, kontrol, frihed eller selvdefinition. Gult i ethvert andet chakra repræsenterer sindet eller magt, kontrol eller frihed som en overvejelse til egenskaberne af det bestemte chakra.
  1. I det fjerde chakra – Hjertechakraet / Anahata – repræsenterer enhver anden farve end grøn, hvad personen ser som nøgle til relationer (forhold) eller kærlighed, eller det er en overvejelse i dette område. Grønt i ethvert andet chakra repræsenterer forhold eller kærlighed som en overvejelse i egenskaberne af dette specifikke chakra.
  1. I det femte chakra – Strubechakraet / Visuddha – repræsenterer enhver anden farve end blå, hvad personen ser som nøglen til at udtrykke – i stedet for at udtrykke det naturlige væsen. At modtage er også en del af det blå chakra, og enhver anden farve end blå vil derfor repræsentere en forhindring for at lade tingene komme ind. Blåt i ethvert andet chakra repræsenterer en længsel eller sult efter det, som dette specifikke chakra repræsenterer.
  1. I det sjette chakra – Pandechakraet / Ajna – repræsenterer enhver anden farve end indigo, hvad personen ser som en nøgle til spiritualitet. Indigo i ethvert andet chakra repræsenterer spiritualitet som en nøgle til det, som dette specifikke chakra repræsenterer.
 1. I det syvende chakra – Kronechakraet / Sahasrara – repræsenterer enhver anden farve end violet, hvad personen ser som en nøgle til enheden eller faderen. Violet i ethvert andet chakra repræsenterer, at enhed eller faderen er en overvejelse i den del af bevidstheden, som det specifikke chakra repræsenterer.

Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer

Man benytter denne viden og antagelse omkring chakraernes farver i arbejdet med chakraerne. Hvis vi eksempelvis kigger på det første chakra – rodchakraet – som har farven rød, når det er i balance – tolkes tilstedeværelsen af andre farver i dette chakra som nedenstående. På tilsvarende måde laves tolkninger på de andre chakraer, i den udstrækning der optræder andre farver i chakraet end den farve, chakraet har, når det er i balance.

Violet: Repræsenterer at enhed eller faderen er en overvejelse til sikkerhed. Indigo: Repræsenterer spiritualitet som en nøgle til sikkerhed. Blåt: Modtage som sikkerhed – længsel eller sult efter sikkerhed. Grønt: Forhold eller kærlighed som nøgle til sikkerhed. Gult: Intellekt, magt, kontrol eller frihed som nøgle til sikkerhed. Orange: Mad eller sex som nøgle til sikkerhed.

Chakras karakteristika

Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer

Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer

Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer

Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer

Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer

Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer

Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer

Nummer:

1

2

3

4

5

6

7

Navn:

Rod

Hara

Solar Plexus

Hjerte

Strube

Pande

Krone

Sanskrit:

Muladhara

Svadhisthana

Manipura

Anahata

Vishudda

Agnya

Sahasrara

Kroneblade:

4

6

10

12

16

96

1000

Ugedag:

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Mandag

Planet:

Mars

Merkur

Jupiter

Venus

Saturn

Solen

Pluto

Tone:

C

D

E

F

G

A

H

Element:

Jord

Vand

Ild

Luft

Æter

Lys

Alle

Syvårsperiode:

År 1-7

År 8-14

År 15-21

År 22-28

År 29-35

År 36-42

År 43-51

Farve:

Rød

Orange

Gul

Grøn

Blå

Indigo

Violet

Brug af chakrasystemet

Umiddelbart kan begrebet chakra, virke en smule teoretisk, indviklet og ikke umiddelbart egnet til brug i hverdagen. Nogle bruger begrebet hovedsagelig som en nødvendig baggrundsviden. Altså kan man sammenligne det at kende til chakras og deres funktion, med det at kunne matematik. Det er ikke ofte man decideret tænker over at nu benytter man matematik i sine tanker. Disse færdigheder er noget man mere eller mindre kan og som indgår i ens tankeprocesser. Således også med begrebet chakra.

Andre bruger hyppigt at undersøge deres chakras, via en eller flere af de anviste metoder, og bruger således chakraernes tilstand til referenceramme for hvordan de har det. Andre benytter undersøgelse af chakraenes tilstand hvis de fornemmer at der er noget galt, men ikke rigtig kan finde ud af hvor problemerne stammer fra. I denne forbindelse benyttes chakraerne altså som ren ren energiarkitektur, som en indikator, et termometer for hvorledes de forskellige balancer er. Som landkort over de sammenhænge kroppens elementer har med hinanden og deres korrespondance med de psykiske og sjælelige balance.

Idet chakra-systemet kan anskues som et kort over bevidstheden, kan spændinger i kroppen relateres til spændinger i bevidstheden. Følgende øvelse kan anskueliggøre dette:

Tænk på en situation i dit liv, hvor du var meget frustreret, anspændt, stresset. Når du tænker på denne situation så prøv at mærke efter, hvilken del(e) af din krop, der føles anspændt. Hvis du skulle tegne en cirkel omkring denne kropsdel, hvor stor ville den så være? Hvis du skulle farve denne cirkel, hvilken farve ville du så vælge? Hvor du følte denne spænding menes at være afhængig af, hvorfor du følte spændingen. Eksempelvis, hvis du følte det i dit solar plexus, havde det at gøre med opfattelser omkring kontrol, styrke og din frihed til at være dig selv. (For de andre chakraer, se da beskrivelserne af disse).

Et andet eksempel på, hvorledes du kan bruge chakra-systemet, er at allergiske reaktioner overfor stoffer som associeres med ens moder (mælk, mælkeprodukter etc.) eller stoffer som associeres med jorden (hvede etc.) samt allergier, der påvirker lugtesansen (høfeber etc.), menes at afspejle en spænding i rodchakraet og i individets relation til moderen. På samme måde kan andre allergiske relationer, sygdomme, fobier etc. relateres til de forskellige chakraer.

Som vi så i det ovenstående, kan hvert chakra relateres til en kirtel og en gruppe af nerver. Når du oplever en spænding i en specifik del af din bevidsthed, er det således det chakra, som er knyttet til den del af din bevidsthed, der reagerer. Spændingen bliver formidlet videre til kirtlen, som er relateret til det bestemte chakra. Kirtlen udskiller hormoner, der ændrer kroppens kemi. Derfor vil en ændring i din bevidsthed skabe en ændring i din krops kemiske struktur.

Hvis du for eksempel kommer hjem efter en hård dags arbejde og render lige ind i et skænderi med din partner, vil denne oplevelse forplante sig ned i rodchakraet, idet dette chakra er relateret til opfattelser, der har at gøre med tryghed, sikkerhed, overlevelse m.v. Og idet rodchakraet er relateret til binyrerne vil disse respondere ved at udskille adrenalin. Spændingen sendes også videre til den gruppe af nerver, som chakraet korresponderer med – i rodchakraets tilfælde det sakrale plexus, der kontrollerer benene. Du er således klar til at tage benene på nakken, hvis skænderiet skulle udvikle sig og pander, gryder og tallerkener begynde at flyve.

Chakraernes forhold til forskellige elementer – jord, vand, ild, luft, æter, indre lyd og indre lys – fortæller dig noget om dit forhold til de dele af din bevidsthed, som elementerne er relateret til. Man mener eksempelvis, at hvis en person er bange for vand, bange for at svømme eller sejle, så er det, fordi disse forhold afspejler følelser omkring de dele af bevidstheden, som vand repræsenterer; mad, sex mv.

Nogle omfavner et træ for at styrke deres Rod-Chakra. Dette fordi de energivibrationer, som er i dette chakra er tæt på de energivibrationer, der findes i naturen, hvorfor det antages at kontakt med naturen kan styrke energierne i chakraet.

Chakra beskrivelse, forklaring og illustrationer

Når man arbejder med drømmetydning benyttes chakrasystemet ofte til reference. Oplagt er det selvfølgelig, når chakraer eller auraen direkte indgår i drømmen. Er der en sådan direkte henvisning til et chakra eller en sted i auraen, kan man med udbytte vie det opmærksomhed ved ganske simpelt at lukke øjnene og tage kontakt til det pågældende sted, eventuelt hjulpet på vej af drømmens billeder.

På et mere subtilt niveau reflekterer alle drømme energi og med et passende kendskab til drømmenes symbolsprog vil det være muligt at relatere stort set alle drømme til bestemte chakraer. En simpel måde at gøre dette på, er ved at tegne et “auragram” – man starter med et ark med en menneskelig skikkelse på og derefter indtegner man en række vigtige drømme på passende steder. Derved opstår der et portræt af éns “drømmeaura”, som udemærket kan danne basis for meditation.

Afslutningsvis omkring chakra skal nævnes at også dyr og planter antages at have chakra. På tilsvarende måde som akupunktur undertiden også benyttes på dyr og dette system er overført til dyrelivet er også chakrasystemet overført til blandt andet heste og hunde. De nævnte eksempler på brug af chakrasystemet er blot få af de muligheder, der findes. Mangfoldigheden er stor, og hvis du får lyst til at benytte teorien om chakrasystemet, finder du sikkert dine helt egne måder at arbejde med dine chakra på.

Filosofien bag Chakra-systemet stammer fra yoga. Det er dog mindre væsentligt om du kan acceptere yoga filosofiens mere esoteriske og astrale dimensioner. Det vigtigste er, at du for et øjeblik har lånt øre til de beskrivelser af psykosomatisk enhed og struktur, som denne flere årtusinder gamle disciplin kan tilbyde, og at du formodentlig har ladet dig overraske af de ligheder som fremstår ved en sammenligning med de begreber, den nylig opdagede og moderne humanistiske kropspsykologi (bioenergetik) og holistiske medicin arbejder med.

De nævnte eksempler på brug af chakrasystemet er blot få af de muligheder, der findes. Mangfoldigheden er stor, og hvis du får lyst til at arbejde dybere med chakras, finder du sikkert din helt egen måde at bruge chakras på.

 

VIL DU VIDE MERE

Først og fremmest har begrebet chakra relation til emnet de syv eksistensplan. Chakraerne og De syv eksistensplan er på mange måder to sider af samme sag. Af lighedspunkter kan nævnes:

A) Begge begreber opererer med syv områder, eller udviklingstrin.

B) Begge begreber antager, at vi allerede tidligere har været igennem disse udviklingstrin, og opgaven nu er at arbejde os igennem dem igen og erkende vores oprindelige Guddommelige natur.

C) Begge begreber har som sit udgangspunkt det fysiske legeme, eller vores jordforbindelse, vores rod her i verden og arbejder sig igennem forskellige trin for at ende på det højeste mål, nemlig en Guddommelig erkendelse og klarhed.

D) Chakraerne er forbindelsesled mellem det æteriske legeme og det fysiske legeme. Det fysiske legeme og det æteriske legeme antages at mødes i chakraerne. Endvidere antages det, at det ikke er muligt at komme længere end til det fysiske plan, det fysiske legeme, hvis chakraerne ikke er aktiveret i en eller anden udstrækning.

E)Man kan anskue de syv eksistensplaner som rejseplanen for den spirituelle udvikling og chakraerne som et værktøj til at blive opmærksom på områder, som der skal sættes ind overfor. Chakraerne kan ses som et landkort over de sammenhænge, kroppens elementer har med hinanden og deres korrespondance med ens psykiske og sjælelige balance.

F) Et chakra repræsenterer ikke kun en del af din bevidsthed. Det bliver også associeret med et af de specifikke legemer, som du består af. Det repræsenterer et bestemt bevidsthedsplan, et plan, hvorfra du oplever ting, hvorfra du kan se tingene på forskellige måder.

Begrebet chakra har naturligvis også referencer til de emner, der omtalt i beskrivelsen af charkraerne styrker dem:

For at forstå hvad det betyder at meditere på et mantra kan du kigge på emnet meditation, eller emnet mantra.  For så vidt angår benyttelse af farver er der et afsnit herom, “Brug af farver i det spirituelle Univers” – ligeledes mht. “Ædelsten, sten og krystaller”.

Og endelig omtales i karakteristika af chakraerne at disse er knyttet til såvel en planet, hvilket kan lede frem til at du kunne ønske at vide mere om begrebet astrologi og såvel et punkt i hånden, hvilket kan lede frem til at du ønsker at vide mere om begrebet kiromanti, der er læren om at læse i hånden eller begrebet Yoga, der bl.a. beskæftiger sig mere indgående med de forskellige energikanaler, der løber i kroppen. Begrebet energikanaler behandles også under emnet akupunktur.

Stil spørgsmål om chakra

Det er gratis og nemt – Stil et spørgsmål