Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4001
Online profiler 0
Online gæster 421
Åbne spørgsmål 601
Besvarede spørgsmål 2968

Almanak

Thu, 24. January 2019

Solen i dag

Solopgang:08:11
Solnedgang:16:32

Månen lige nu

Full Moon

Der er nu i alt 1547 beskrivelser

Drømmene vil, hvis du forstår budskaberne i dem, støtte dig i at vælge mere helhjertet og leve et ægte liv. Den tolkning og symbolik der tillægges de enkelte drømmesymboler skal blot tages som et udtryk for, at dette er hvad der oftest forbindes med drømmesymbolerne. Det er ikke videnskabeligt efterprøvet eller testet at det reelt forholder sig således.Senest tilføjede:  fyret/smidt ud   Analsex   Moderkage   Moderkage     

Tilføj ny forklaring


Cabaret

Tilføj kommentar  

En cabaret er en restaurant med underholdning. Tidligere også kaldt en sangkro. I reglen en mere intim form for underholdning end revy. Den kan være lagt i faste rammer, eller være improviseret. I cabareten kan indgå sang, musik og poesi, og den kan også behandle aktuelle emner satirisk. Selve underholdningen kaldes også en cabaret. Verdens første moderne cabaret forestilling foregik i Paris i 1881, hvorfra underholdsningsformen spredte sig ud i Europa og senere USA.

Publikum følte sig veltilpasse ved cabaret: De behøvede ikke at tage deres hat af, kunne tale, spise, og ryge, når de ville, etc. De behøvede ikke at holde sig til de sædvanlige regler i samfundet og stemningen er traditionelt meget løssluppen. Hvilket da også er hvad de fleste mennesker forbinder med cabaret - dekadence, seksuelle fristelser og lyster, folk bag masker og uregerlige stemninger.

Tolkningen af dette drømmesymbol afhænger naturligvis af hvilken rolle du spillede - var du en letsindig go-go danserinde på de skrå brædder der løftede op i kjolen for et højtråbende og lystigt selskab, eller var du tjeneren bag baren som oplevede livet også bag kulisserne? Du bør starte din tolkning med at finde ud af hvad du mener om en cabaret. At man almindeligvis forbinder ovennævnte med en cabaret, er ikke ensbetydende med, at det er hvad du forbinder med en cabaret.

Se også: Sex / Teater

Cafe

Tilføj kommentar  

I Danmark ses oftest at en bar, et værtshus hovedsagelig benyttes til at drikke alkohol og høre høj musik. Vil man have mere social sammenkost går man på cafe. Denne sondring har man ikke fx i England hvor den lokale pub udgør forsamlingspunktet for de lokale og fungere som en blanding af det vi forbinder med en bar og en cafe. Ligeledes i fx Spanien og Italien hvor baren ofte mere fungere som mødested. Vil man på disse kanter have høj musik og rigelig alkohol går man fx på diskotek. Hvad du forbinder med en cafe er afgørende for hvad det betyder når du i dine drømme befinder dig på en cafe, eller drømmer om at andre er på cafe.

Se også: Alkohol / Bar / Bodega / Diskotek / Menneskemasser / Værtshus

Canada

Tilføj kommentar  

Det land eller den verdensdel, som drømmen foregår i, kan have særlige associationer for drømmeren, eller det kan forekomme på grund af hyppigt opståede associationer. Hvad et land eller en verdensdel symboliserer i en drøm afhænger af mange forskellige forhold. Afgørende er drømmerens personlige forhold til og kendskab til det, der drømmes om.

Så hvad forbinder du med Canada? De vidtstrakte skove, de smukke naturoplevelser, at der tales både engelsk og fransk, at vi her finder folk med indianer- eller eskimoblod i deres årer, eller noget helt andet. Dine associationer til Canada er udgangspunkt for tydningen af dette drømmesymbol.

Se også: Landekontinenter

Carl Gustav Jung

Tilføj kommentar  

Carl Gustav Jung ( 1875-1961) blev født i Kesswill i Svejts. Faderen var protestantisk præst. Forældrene synes at have været temmelig umage størrelser, og sandsynligvis har denne ubalance, kombineret med at forældrene overlod ham meget til ham selv, bidraget til, at Jung fra barnsben begyndte at gå sine egne veje.

Efter kandidateksamen i medicin i 1902 fra universiteterne i Basel og Zürich vendte Jung sig mod psykologi. Han fik ansættelse som læge på det psykiatriske hospital i Zürich. Her begyndte Jung at forske i ord-association. Mens en patient taler, udfolder sproget sin egen indforståede logik, som sammenføjer tankeimpulser med genoplevelsen af tidligere gennemlevede begivenheder. Således vil der ud fra patientens svar på analytikerens stimulus-ord uundgåeligt danne sig et tydeligt billede, der kan hjælpe med at afdække sådanne ubevidste psykologiske mønstre, som Jung kaldte komplekser.

Den 23. oktober 1906 sendte Jung et eksemplar af sin bog om ord-association til Freud. Dette blev begyndelsen til en omfangsrig, men noget besynderlig brevveksling imellem de to, som gradvis intensiveredes. Deres bekendtskab udmøntede sig i et første personligt møde søndag den 3. marts 1907, da Jung tog til Wien for at besøge Freud. Besøget gjorde stort indtryk på Jung, der fandt Freud yderst intelligent, analytisk skarpsindig og bemærkelsesværdig i enhver henseende.

Gradvist blev modsætningsforholdet mellem Jung og Freud dog mere og mere udtalt. Ved i 1912 at skrive om "Nye Veje i Psykologien" manifesterede Jung sin egen forståelse og ikke mindst uafhængighed af Freuds overbetoning af seksualitetens betydning. Jung brød sig ikke om Freuds strenge afstandtagen fra spiritualitet og kunst, hvis frembringelser Freud (på daværende tidspunkt) betegnede som rene og skære "seksuelle sublimeringer". Endvidere menes, at Jung, der var et ganske muntert gemyt, og Freud, der var et mere nøgternt gemyt, kan have umuliggjort et nært og varmt venskab. Under alle omstændigheder kom det i 1913 til et fuldstændigt brud imellem de to.

I resten af sin levetid fortsatte Jung i overensstemmelse med sin grundlæggende tro på eksistensen af en menneskelig sjæl med at udvikle sine teorier, idet han trak på viden, som han tilegnede sig igennem udforskning af diverse humanistiske felter så som antropologi, klassicisme, mytologi, historie, gnosticisme samt andre esoteriske visdomstraditioner. Ligeledes hans mange rejser til Mexico, Indien og Kenya samt andre steder bibragte ham megen indsigt i gamle kulturer. Ud fra denne samling af viden grundlagde han Skole for analytisk psykologi.

Jungs analytiske psykologi hviler på den hypotese, at der eksisterer et Ubevidste, som står i dynamisk modsætningsforhold til Det Bevidste. I Psykologiske Typer fra 1921 afhandlede Jung om sammenhængene mellem Det Bevidste og Det Ubevidste, ligesom han også skabte inddelinger imellem to grundlæggende personlighedstyper, idet han skelnede mellem ekstroversion (udadvendthed) og introversion (indadvendthed). Senere indførte han en skelnen mellem Det personlige Ubevidste (som er fortrængte følelser og tanker ophobet gennem et individs livstid samt endnu ikke udfoldet livspotentiale med mere) og Det kollektive Ubevidste (nedarvede følelser, "instinkter", tanker og erindringer som menneskeheden er fælles om); idet Det kollektive Ubevidste samtidig indeholder, hvad han navngav arketyper.

Arketyper er sådanne nedarvede, instinktive urformer i mennesket, som finder deres ubevidste eller bevidste udtryk i bl.a. religion, kunst, folkeeventyr, myter og astrologi. Jung havde således en tro på, at menneskets sjæleliv og instinktnatur kan føres tilbage til noget oprindeligt kollektivt. For at forstå arketypeteorien, må man hæfte sig ved, at der hverken er tale om nedarvede ideer, specifikke mentale egenskaber eller racehukommelse. Arketyperne er kollektive af natur, idet disse potentielle psykiske strukturer menes at tilhøre den samlede menneskehed på tværs af etniske og andre skel. Jung mente således, at Det kollektive Ubevidste indeholder diverse faste og ufaste arketyper, men som samtidig består af empirisk umålelige strukturer, der i dagliglivet fremkommer forklædt i sagaer, myter og anden folklore.

Jung illustrerer bevidsthedens forskellige lag med billedet af et hav, hvor den øverste lille top af en bølge er vores bevidste jeg. Resten af bølgen er det personligt ubevidste, og det store hav bølgerne opstår af og vender tilbage til, kalder Jung "det kollektivt ubevidste". På dette niveau er vi alle ét. Det kan også forklare, hvorfor vi i sjældne tilfælde kan drømme om ting, der er sket andre, især personer vi er tæt knyttet til, og især i forbindelse med markante hændelser som dødsfald.

Det øverste lag i det ubevidste, det lag vi først kommer i kontakt med i drømmene, kalder Jung for skyggelaget. Her møder vi vores skyggesider, som langt de fleste drømme handler om. Det næste lag i det ubevidste, som vi støder på i drømmene, er vores modsatkønnethed, dvs. mandens indre kvinde (Anima) og kvindens indre mand (Animus).

Derefter kommer vi længere ned i det kollektivt ubevidste, som bl.a. rummer de tværkulturelle, fællesmenneskelige begreber og symboler, som Jung kalder arketyperne. Det er f.eks. "moderen", "faderen", "helten", "uhyret", "heksen", "troldmanden", "barnet" osv. - figurer som vi også kender fra eventyr og myter. I det kollektivt ubevidste kan vi også komme i kontakt med vores indre visdom og viden, hvor vi har adgang til at vide alt! Dette lag i bevidstheden kan også kontaktes i en meditativ tilstand. Der er mange eksempler på videnskabsfolk, der ser formler, forsøgsopstillinger o.l. i drømme.

Vores skyggesider er de sider af os selv, vi fornægter, fordi vi ikke kan lide dem. I drømme optræder de fortrinsvis som personer af samme køn som drømmeren. Når vi bliver født, har vi i princippet alle egenskaber i os som muligheder, alt er potentielt. Men afhængigt af hvordan vi oplever, at vores omgivelser gerne vil have, vi skal være, udvikler vi visse sider mere end andre. I nogle familier bliver det værdsat at være fornuftig, klog eller stilfærdig. I andre er det værdsat at være sporty, sjov eller kreativ. Bl.a. derfor kommer vi til at fremelske visse sider i os selv og kaste andre over bord som uønskede.

Dem, vi kaster over bord, kalder Jung vores skyggesider. Vi har kasseret dem og oplever måske ligefrem, at vi slet ikke har dem. Men de lever i skyggen af vores personlighed, og ligesom vi ikke kan løbe fra vores skygge, kan vi heller ikke løbe fra vore skyggesider. De er hele tiden i hælene på os. Og jo stærkere lys vi kaster på de kvaliteter og egenskaber, vi godt kan lide, dvs. jo mere vi elsker dem og synes, det er den eneste rigtige måde at være på, jo kraftigere bliver skyggen, dvs. jo mere fornægtet og fordømt bliver polariteten. I skyggen af personligheden lever også vores "skjulte ressourcer". Det er de sider, vi beundrer hos andre, og som vi tror, vi ikke selv har. Men som nævnt har vi alt i os, nogle sider er bare ikke udviklede endnu.

Hvis vi eksempelvis er vokset op med "flinkeskolen" og kun tillader os selv - og andre - at være søde, flinke og stilfærdige, får vi tilsvarende en skyggeside, der er voldsom og aggressiv. Den kan dels stikke hovedet frem i specielle situationer, hvor vi føler os provokerede eller bange. Dels vil den optræde i drømme som f.eks. rockere, soldater, bomber, vilde dyr m.v., som vi kollektivt og/eller individuelt opfatter som aggressive. Det er det, Jung kalder en kompenserende drøm. Dvs. at de sider af os selv, som vi undertrykker i vågen tilstand, får lov til at boltre sig i drømmene. På denne måde kompenserer psyken, og herved skabes balance og helhed. De fleste af vores drømme er kompenserende drømme.

Se også: Sigmund Freud

Casanova

Tilføj kommentar  

Playboy, player, charmør, kussetyv, Score-Kaj, Don Juan, James Bond - mand der i stor stil forfører kvinder for sin fornøjelses skyld - Oprindelsen og betydning af begrebet Casanova stammer fra Giacomo Girolamo Casanova (1725-1798), der var en italiensk eventyrer og forfatter. Casanova optrådte i mange år som kvindebedårer og plattenslager i de fornemme kredse i Europa.

Drømmer du om at være Casanova - at forfører kvinder i stor stil, at kvinder sukker efter dig - tolkes dette almindeligvis som manglende selvværd, som man forsøger at bekæmpe med et stort forbrug af kvinder og tilfældige forhold. Mens denne adfærd tidligere blev ringeagtet har moderne fjernsyn ophøjet det til en kunst at være "player" og man kan anses som vinder hvis man kan begå sig hermed i fjernsynsprogrammer som "Paradise hotel".

Således kan din drøm om at være Casanova også have noget at gøre med en trang til at blive set, blive accepteret, blive anset som værende cool. Reelt har du måske ikke lyst til at udnytte andre på denne måde, men du føler dig presset, lokket hertil. Ergo bør du kigge på hvordan dit liv som Casanova udspiller sig i drømmen. Hvilken type Casanova er du? Er du den som alle beundre? Altså i stil med James Bond? Er der decideret sex involveret i dine drømme og i så fald hvem eller hvad er det du nedlægger?

Både mænd og kvinder kan have drømme om at være forføreren, og fortolkningen tager sit udgangspunkt i hvilken type forfører du er - spreder du glæde eller er du ude i et egoistisk ærinde, måske ligefrem et hævnfuldt ærinde. Se nærmere på hvordan du udfoldede dig som Casanova i din drøm - og gå derefter videre med din tolkning ved at kigge på andre drømmesymboler som fx begær, sex, berømtheder, etc.

Se også: Dopet / Driveat drive med / Driveat føle sig drevet til / Dæmonmandlig / Kys / Kæreste / Liderlig / Romantik / Seksualitet / Sengekammerat / Sex

Cement

Tilføj kommentar  

En drøm hvori cement indgår som hovedsymbol, vil altid fortælle dig noget vigtigt. Nemlig at der er noget du skal cementere i dit vågne liv. Se på hvordan cementens tilstand var i processsen, og hvad du brugte cementen til. Hvis du til daglig arbejder med cement kan drømmen være en dagsrest, men det er mest sandsynligt, at cement i drømmen betyder, at der er noget i dit vågne liv du skal slå fast. Cementere. Cement er et redskab til bygninger, men kan også dække over noget fordærvet, cement bruger vi til vejbelægninger og andre belægninger, så det er vigtigt at du får fat i sammenhængen, hvori cementen optrådte og gør dig klart hvilket forhold du har til cement.

Verdens største eksportør af hvid cement er i øvrigt Aalborg Portland cementfabrik, så måske din drøm har noget med Ålborg at gøre?

Se også: Bygninger og huse / Dække - over / Restaurere / Værktøjer og redskaber

Centrum

Tilføj kommentar  

Menneskets indre kerne samt universets centrum, den evige energikilde. Et centrum er både et samlingspunkt og et punkt hvorfra alting udgår. Tænk eksempelvis på en hovedbanegård, eller en busstation. Befinder du dig i en form for centrum i din drøm; et bycentrum etc, kan tolkningen således både være omkring det samlende og omkring det udgående. Den nærmere betydning afhænger af din drøms øvrige elementer.

Se også: Geometriske former / Mandala

Chakra

Tilføj kommentar  

Chakra er en betegnelse for syv centre langs kroppens midterlinie: Rod Chakra (Muladhara), Hara Chakra (Svadhisthana), Solar plexus chakra (Manipura), Hjerte Chakra (Anahata), Hals Chakra (Vishudda), Pineal Chakra (Agnya) og Krone Chakra (Sahasrara). Navnene i parentes er chakraenes benævnelse på sanskrit.

Chakras opfattes i bl.a. yoga og ayurveda som kroppens energicentre, hvori livskraften opfanges og videresendes og skaber det energifelt om kroppen, der kaldes aura. Ubalance eller blokeringer i chakrasystemets energistrøm kan ud fra dette synspunkt forårsage sygdom. Idet chakrasystemet kan anskues som et kort over bevidstheden, kan spændinger i kroppen relateres til spændinger i bevidstheden.

Chakraerne er ikke deciderede drømmesymboler. Det er de færreste mennesker, der ser et eller flere chakra i deres drøm. Men indirekte optræde chakra i mange drømme. Er der ubalance i et chakra formodes det at det som chakraet associeres med optræder hyppigt i drømmen - smag, farve, lugt etc. Du kan læse meget mere om chakra i NetSpirts afsnit herom, som du finder via menubjælken øverst på siden.

Champagne

Tilføj kommentar  

Er ofte et symbol der optræder, når der er noget at fejre. Tænk på, om du har gjort noget for nylig, der fortjener fest, om du fortjener at blive hyldet? Champagne forbindes også med romantik; champagne på badekarets kant, så det er vigtigt at du gør dig klart i hvilken sammenhæng champagnen optrådte. Blev du beruset i champagne, kan det betyde kontroltab, spørg dig selv om du i drømmen gjorde noget du senere fortrød, blev du fuld? Mistede du kontrollen kan drømmen fortælle dig at du mangler selvkontrol i dit vågne liv, og at der er noget du skal se på i den sammenhæng.

Se også: Alkohol / Beruset / Bifald

Chauffør

Tilføj kommentar  

Symbolet kan referere til, at det ikke er dig selv der er den styrende faktor i dit liv. Se på hvem der var chaufføren? Det kan være at chaufføren repræsenterer en ven eller rådgiver du har for tiden. Vurder også om selve kørslen var hurtig og vild eller behagelig og rolig. Dette kan sige noget om hvordan du forvalter dit liv i øjeblikket. Hvis kørslen var hurtig og vild, vil drømmen referere til din måde at optræde på i øjeblikket. Tænk på om det selv der var chaufføren, så henviser drømmen til at du evner at tage vare på dig selv og dit eget liv, og selv har kontrol over de veje du vil gå.

Hvis en anden agerede chaufffør, må du se på om andre mennesker dirigerer med dig, tager styringen og bestemmer hastigheden for dit liv. Der kan være tale om en frigørelsesprocess du skal se på!Endelig kan chaufføren indikere luksus, at have chauffør på i en limosine, kan betyde at du ønsker at leve et mere lukseriøst liv, fremfor måske et kedeligt og trivielt liv. Husk på, at du selv bestemmer over din lykke og selv er herre over din luksus, så hvis drømmen fortæller dig at du ønsker et mere lukseriøst liv, opfordrer din underbevidsthed dig til at handle for at nå dit mål og dit ønske.

Se også: Bevægelse / Bil / Transportmidler

Chokolade

Tilføj kommentar  

Drømmen kan være en ønskeopfyldende drøm, hvis du er på slankekur. Men den kan også indikere en kompensation på lige fod med andre "rusmidler" som tobak og spiritus. Chokolade indeholder stoffer (bl.a. i kakao) der vækker vores lystfølelse til seksuelt samvær, men under alle omstændigheder er chokolade udtryk for for vellevned, trøst og en dækning af behov, som du ellers ikke formår at få dækket. Det kan være omsorg, trøst, berøring.

Chokolade er med i rækken af de ting vi indtager for at forsøde vores liv, vi bruger det når vi skal hygge, give gaver eller på anden måde vise vi holder af andre mennesker. Så se på om du selv indtog chokoladen, eller du forærede en æske chokolade. Hvis det er førstnævnte der er symbolet i drømmen, fortæller din underbevidsthed dig at der er en manglende behovsopfyldelse i dit liv, og du må da søge ind til kernen, hvad er det for behov som du mangler at få tilfredsstillet? Hvem kan hjælpe dig til tilfredsstillelsen? Giver du dig selv omsorg og næring nok? Hvis det er det sidste der er gældende, er det et symbol på at du fortjener at få anerkendelse.

Se også: Bolcher / Mad & drikke

Cigar

Tilføj kommentar  

"Sometimes a cigar is just a cigar". Skønt Sigmund Freud formentlig aldrig har sagt dette, tilskrives han ofte dette berømte citat. Historien der ofte fortælles er at Dr. Freud var så afhængig af rygning, at han blev irriteret på folk som ikke røg. Dette fik Freuds tilhængere til at sætte spørgsmålstegn ved betydningen af Freuds høje cigarføring, hvortil Freud skulle have svaret "Undertiden er en cigar blot en cigar". Det ligger dog fast at cigar og cigaretter undertiden benyttes som tilslørede symboler for manden penis. Reklamer benytter fx at placere aflange objekter foran foran mandens underliv, i nærheden af en kvindes underliv, eller ved hendes mund. Det sidste skulle give et ubevidst billede af et blowjob.

Anses en cigar som et fallossymbol kommer der hurtig sjove billeder frem. Når kvinden ryger en cigar er betydningen således meget klar, men oftest ser vi jo mænd, magtfulde mænd, udstyret med en cigar i munden. De skulle således rende rundt med deres egen penis i munden, hvilket der hurtigt kan komme sjove fortolkninger ud af. Som ved alle drømmesymboler så tolkes din drøm om en cigar først og fremmest ud fra hvad du forbinder med en cigar - detektiv Columbo der meget tit rendte rundt med en cigarstump, din farmor som røg cigarer, Cuba hvor der traditionelt fremstilles verdens bedste cigar, nytårsaften, andet?

Se også: Cigaretter / Fallos / Rygning / Røg

Cigaretter

Tilføj kommentar  

Drøm om at ryge cigaretter har de samme fallos betydninger som drøm om at ryge cigarer, men oftest er der andre årsager end de seksuelle til at vi drømmer om cigaretter. Hvor det tidligere var tilladt at ryge i det offentlige rum, er det nu forbudt i restauranter, værtshuse, ja sågar også nogle strande, parker, og byer tillader ikke offentlig rygning. Rygere er således blevet udstødte, de er ikke velkommen blandt os andre - har det at være udstødt, stigmatiseret noget at gøre med din drøm om cigaretter?

Kampagner mod rygning, hjælp til rygestop, forebyggelse af rygestart og beskyttelse mod passiv rygning, har taget et helt kolossalt omfang. Regelsættet er ganske omfattende og overalt ses skilte med at rygning er forbudt. I Singapore får man enorme bøder for at smide en cigaret og selv det at ryge i eget hjem anses for en katastrofe for værdien af boligen - alle disse regler - hvor fornuftige de så end er - har måske vækket en lille oprører i dig? En trang til at vise at ingen skal bestemme sådan over dig eller andre. I så fald kan rygning i dine drømme tolkes som et oprør med autoriteter, vise at du godt selv kan bestemme hvad der er rigtigt.

Se også: Cigar / Fallos / Rygning / Røg

Cirkel

Tilføj kommentar  

En cirkel er et meget stærkt drømmesymbol på helhed. Hvis cirklen var ubrudt, siger drømmen noget meget vigtigt og positivt om helheden og integriteten af din personlighed. Hvis cirklen derimod var ufuldkommen eller uafsluttet, antyder drømmen, at der skal åbnes for at arbejde med selvudvikling, at udvikle de dybereliggende aspekter af din sjæls indre virkelighed.

Cirklen har mange forskellige hellige betydninger i forskellige kulturer, så du må se på om din drøm havde et symbolsk, helligt islæt. Stod du midt i cirklen, betyder drømmen at du har fundet din indre kerne, stod du udenfor og gerne ville træde ind, fortæller drømmen dig at du føler dig udelukket fra en helhed. Alle menesker har brug for at være en del af en helhed, så hvis du i drømmen stod uden for cirklen og betragtede livet inden i cirklen, opfordrer drømmen dig meget kraftigt til at gøre noget aktivt for at deltage i livet. At gøre noget positivt og aktivt for at få adgang til deltagelse i cirklen.

Hvis du drømte at du tegnede cirkler, betyder drømmen ligeledes en længsel efter helhed, integretion og sammenhold. Læg mærke til dine følelser når du vågner og læg også mærke til de andre drømmesymboler i drømmen, f.eks. hvilke andre mennesker der deltog.

Se også: Geometriske former / Hjul / Mandala / Nulat føle sig som

Cirkus

Tilføj kommentar  

Her er det formentlig et billede på dit livs arena og et symbol på, at du på en eller anden måde optræder (hvis du f.eks. aktivt deltog i cirkuset) Hvis der var fyldt med artister og kaos kan det være drømmen fortæller dig at der er for meget kaos og forstyrrelse i dit liv. Eller også kan det være at du går og fjoller og klovner i drømmen – det kunne tyde på at du enten har det sjovt med det du laver, eller også er det en opfordring til at have det sjovere generelt.

Et cirkus er ofte der man tager sine børn med, hvor der er spænding og anledning til at le. Drømmen kan derfor opfordre dig til at slippe dit indre barn fri, og give dig selv lov til en sjovere hverdag, at lege lidt mere og grine lidt mere. Se på de andre symboler i drømmen, og forsøg at kæd drømmen sammen til en helhed.

Se også: Akrobat / Karrusel

Citron

Tilføj kommentar  

Citroner er fyldt med C-vitaminer og andre gode næringsstoffer der er vigtige for vores krop. Men drømme hvori en citron optræder som en fremtrædende symbol, kan også repræsenterer noget der er "surt" for dig. F.eks. dit arbejde. Kender du ordsproget at "presse citronen" - måske opfordrer drømmen dig til at være lidt mere påpasselig med, hvad du forlanger af andre mennesker - eller af dig selv. Hvis du rent faktisk spiste citronen, kan drømmen og din underbevidsthed fortælle dig og opfordre dig til at sørge for at få de indholdsstoffer der er i citroner, fordi din krop mangler dem. Dette kan især gælde hvis du er ryger, idet alle C-vitaminer drænes fra din krop pga tobaksrøg.Tænk over de andre symboler i drømmen, og din følelse når du vågner.

Se også: Frugt & grøntsager

Cola

Tilføj kommentar  

Cola indeholder ofte meget koffein. Drømmer man at man drikker meget cola, kan det betyde at man mangler energi i sin hverdag. Drømmer man f.eks at man brækker cola op kan det betyde at man skal skære ned på sit cola-forbrug. Drømme kan også handle om helt basale ting om sig selv. Det er en måde for kroppen at sige fra og til. Hvad er dit personlige forhold til læskedrikken? Drikker du det stort set aldrig og drømmer om det kan det f.eks også betyde at du mangler forandring...

Se også: Mad og drikke

Cykel

Tilføj kommentar  

Er et symbol der dukker op når der er stier der skal findes og opgaver der skal udføres alene - altså uden at "følges" med andre. Man kan bevæge sig frit og følge sin egen rute, i frihed og efter egen individuel vilje. Selvstændige beslutninger og selvstændige opgaver. Drømmens symbol vil sikkert fortælle dig at du har nye udfordringer - men at du skal finde dem alene.

Cyklen repræsenterer også et transportmiddel og et middel til motion, så du må se på om du giver din krop motion og frisk luft nok. Hvis du var ude at cykle, f.eks. i en skov, indikerer drømmen at du trænger til at meditere og søge indad, se på hastigheden hvormed du kørte og se også på farven på cyklen, og cyklens tilstand som også har en betydning.

Se også: Farver / Transportmidler

Kommentar

Camilla Bengtsson
Men hvad hvis der er flere cykler?? Kan det så betyde, at jeg ikke skal "cykle" alene??