Skip to navigation | Skip to content

 
 

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 4042
Online profiler 1
Online gæster 301
Åbne spørgsmål 604
Besvarede spørgsmål 2979

Almanak

Mon, 25. March 2019

Solen i dag

Solopgang:06:57
Solnedgang:19:33

Månen lige nu

Full Moon

Publiceret af: herbert
Den: 7 Aug 2008 19:41
Pris: 0 Point

Print

Definitionen på spiritualitet

Uddrag fra min bog - Spiritualitet i hverdagen - som er på gaden her til efteråret.


2    Definition på spiritualitet

Nogle mennesker anser spiritualitet for en personlig sag, mens andre i højere grad skilter med deres præferencer. Nogle mennesker tror på og benytter stort set alle de spirituelle begreber, mens andre kun tror på nogle, eller et enkelt. Også måden at anvende de enkelte begreber på er meget forskellig fra det ene spirituelle menneske til det andet. Eksempelvis benytter nogle tarotkort til at styrke deres intuition, til at gøre dem opmærksomme på sammenhænge, muligheder, de ellers ikke ville være kommet i tanke om - mens andre opfatter tarotkort som budbringere af budskaber fra højere magter. Altså to vidt forskellige måder, hvorpå man anskuer og benytter tarotkort. Der findes ingen endegyldige sandheder indenfor spiritualitet, og alle tilgange er lige rigtige.

At være spirituel betyder blot at man antager et åndeligt princip for tilværelsen. Altså at man antager at der er noget udefinerligt, nogle sammenhænge, man ikke kan forklare, men som man alligevel respektere og søger at leve sit liv efter. Som oftest fordi man herved oplever en sindsro, en glæde, eller på anden måde konkret oplever at det giver mening og virker. Selve ordet  spirituel kommer fra det franske ord; spiritualité, der betyder åndfuldhed. Spiritualitet kan defineres som en filosofisk anskuelse, ifølge hvilken sjælen har en selvstændig - af legemet uafhængig - eksistens. Grunden til at spiritualitet nogle gange omtales som det alternative, er fordi man anskuer det i forhold til religion og/eller videnskab.

Måden spirtualitet som oftest fremstilles i medierne er meget lidt repræsentativt for spirtuelle mennesker i al almindelighed. De fleste spirituelle mennesker, tror eksempelvis ikke på at man kan tale med afdøde, og kunne aldrig finde på at hævde at de  selv står  direkte kontakt med en eller flere guder, eller på anden måde er beriget med særlige evner i forhold til det åndelige. Derimod vil de fleste spirituelle mennesker hævde at de har et særligt fokus på empati, forståelse for nuancerne i livet, et veludviklet menneskesyn, en god intuition, og i det hele taget søger at leve deres liv på en måde således at de giver heldet en chance, følger den mindste modstands vej, og efter bedste evne, lever i overensstemmelse med de universielle love og energier.  

Spiritualitet og materialisme

Undertiden ser man spiritualitet defineret som modsat materialismen, der er en filosofisk anskuelse, som anser stoffet for det eneste virkelige. Der er dog ikke et modsætningsforhold mellem det at håndtere tilværelsen ud fra et spirituelt synspunkt - og så det at tjene gode penge, have en karriere og holde af livets materielle goder i al almindelighed. Der er intet til hinder for, at man kan kombinere en kamp for personlig anerkendelse og materiel vinding, med mål, der rummer spirituel intelligens og hjerte. Faktisk kan man ligefrem benytte spiritualitet til at fremme sin egen velstand. Et spirituelt menneske er som oftest ret afklaret med sig selv og sin tilværelse. Og netop disse egenskaber kan benyttes til planlægning af ens liv, karriere, og i det hele taget til at sætte sig i en potentiel heldig situation - menneskeligt som økonomisk.

Spiritualitet og det okkulte

Ordet okkult kommer fra latin og betyder “skjult” eller ”hemmeligt” og betegner det, som er skjult for sanserne. Betydningen ligger tæt opad esoterisme, som er den praksis, at ideer eller viden holdes inden for en lukket kreds. Grunden til hemmeligholdelse være at en bestemt viden eller kunnen kan være farlig for den ukyndige, eller at hemmeligholdelse kan give en magt, som man ikke ønsker at dele med andre. Skønt grænsedragningerne mellem spiritualitet og det okkulte  er klar, når vi taler om den mørke og sorte del af okkultismen, er de reelle grænsedragninger lidt sværere at trække. Man siger, at den sorte okkultist bruger sin indsigt til personlige og egoistiske formål, mens den hvide okkultist, først og fremmest, bruger sin indsigt til at hjælpe andre.

Undertiden ser man det spirituelle og det okkulte forvekslet med hinanden, hvilket er ganske forståeligt idet begreberne overlapper. Der kan naturligvis søges at lave nærmere grænsedragninger, men hovedparten af spiritualitet baserer sig på østerlandsk tænkning, og ifølge denne, er grænserne mellem de spirituelle begreber og områder som psykologi, filosofi, lægevidenskab, det okkulte etc. ikke entydige. Alting hænger sammen, hvorfor alting bør anskues ud fra et helhedssyn. Når de forskellige begrebsområder ses i sammenhæng, beriger og supplerer de hinanden. Det bør dog nævnes at spirituelle mennesker beskæftiger sig meget lidt med de emneområder man almindeligvis forbinder med det okkulte – fx: ufoer, spøgelser, hekse, vampyrer, varulve, zombier, spådomme, alkymi, magi, og tryllekunst.

Spiritualitet og religion

Ordet religion kommer af det latinske religare, der betyder at binde eller knytte forbindelse - til højere magter eller kræfter. Alle religioner har et mere eller mindre sammenhængende system af antagelser, som religionens tilhængere anser for sande. Antagelserne har ofte karakter af en forklaring på tilværelsens grundlæggende spørgsmål og indeholder ligeledes ofte retningslinjer for, hvordan samme tilværelse bør leves. Spiritualitet anses derimod som en individuel sag, der kun rummer den sandhed, som det enkelte menneske tillægger denne. Mange spirituelle mennesker anlægger også den synsvinkel at alle religioner er udtryk for menneskets forsøg på at forstå Gud - eller omvendt – på Guds forsøg på at nå ud til menneskene.

De fleste spirituelle mennesker anskuer de forskellige religioner for at være vise og hellige. Respekten er dog ofte hovedsagelig rettet mod selve religionsstifteren og de vise ord, denne har plantet her på jorden – og ikke i så høj grad de institutioner, der senere har påtaget sig at fortolke og håndhæve de enkelte religioner. Tillige er der  opmærksomhed på hvorledes verdenshistorien viser os utallige eksempler på hvorledes mennesker er blevet snæversynede, kollektivt fordummede, fanatiske og hadefulde grundet deres religiøse overbevisning. Ikke selve religionen, men måden hvorpå de fleste religioner bliver praktiseret på, anser spirituelle mennesker, som en åndelig ”spændetrøje”, præget af noget uforanderligt, eviggyldigt og doktrinært. Når spirituelle mennesker decideret praktisere en religion, er dette som oftest religioner som hinduisme og buddhisme, da disse tillader det det enkelte menneske at finde sin egen sandhed og er åbne overfor såvel andre religioner, som andre spirituelle emner.  

Spiritualitet og New age

Oprindelsen af New Age finder vi tilbage i  den europæiske renæssance (1400-1580) hvor spørgsmålet om gudernes eksistens for første gang var et seriøst diskussionsemne. Hvilket bl.a. førte til at den franske matematikker og filosof René Descartes (1596-1650) udviklede et logisk bevis på Guds eksistens, og kollegaen Blaise Pascal (1623-1662), opsatte en rationel kalkule for at vise, at det var mest fordelagtigt at tro på Gud! Disse diskussioner førte i 1600-tallet til at begrebet moderne opstod. Første gang, vi støder på begrebet moderne – også kaldet modernismen - er da der blev ført en bitter strid i Det franske akademi mellem tilhængerne af den gamle klassiske kunst og modernisterne, som mente at fornuftens fremmarch også måtte omfatte kunstens område. Argumenterne var, at kunsten burde afspejle samfundet, være nyskabende, engageret, og provokerende og bl.a. fjerne sig fra tidligere tiders steriliserede og forvrængede bestillingsarbejder fra magthaverne.

I forhold til spiritualitet er det vigtigste ved modernismen, at forestillingen om at menneskets udvikling og adfærd er styret af ånd, opgives blandt visse litterære og kunstneriske grupper - hvilket senere kommer til udtryk igennem Friedrich Nietzsches (1844-1900), voldsomme kritik af kristendommen og særligt udmeldingen ”Gud er død”. I Danmark fik modernismen sit gennembrud i midten af 1900-tallet og omtales ofte snævert som en skrivestil udviklet sidst i 1950'erne. Gud er faldet bort som sidste forklaringsinstans og dermed skal litteraturen ikke længere gengive dette harmoniske verdensbillede. Dette synspunkt var bl.a. den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804) og Søren Kierkegaard (1813-1855) varme tilhængere af. Begge mente de at Guds eksistens ikke kunne bevises, og hævdede, at et trosspring var nødvendigt. Disse tanker ledte efterhånden til adskillelse af  videnskab og religion i den vestlige verden, samt at det blev mere legitimt at være fritænkere og senere ateist. Imellem religionerne på den ene side, og de moderne tænkere på den anden side, opstod begrebet New Age.

Mens de moderne tænkere ophævede videnskaben og fremskridtet til en religion i sig selv, og forkastede alt, der ikke logisk kunne forklares, bød New Age ind på at man kunne kombinere spirituelle tanker og anskuelser med at være et moderne menneske. New age blev hurtigt karakteriseret ved en individuel, eklektisk  indgangsvinkel til spirituel søgning. Op imod skiftet til det nye årtusinde, fik retorikken fra new age tilhængerne nærmest apokalyptisk  karakter. Men da der som bekendt ikke skete noget større ved årtusindeskiftet - skønt mange havde forudsagt og håbet på dette - dalede begrebets popularitet efterfølgende ganske drastisk. På mange måder minder New Age og spiritualitet om hinanden, men det bør dog bemærkes, at New Age, som regel, kun findes indenfor en vestlig kontekst i den jødisk-kristne tradition, hvor positivismen  er fremherskende. Mange New Age ideer og praksisser indeholder en eksplicit eller underforstået kritik af kristendommen, og kan således anskues som værende primært en reaktion, rettet mod det, der opfattes som kristne doktriner.

    HÅBER DET GAV LIDT FORSTÅELSE FOR HVAD SPIRITUALITET ER FOR EN STØRRELSE

Tidligere artikler Dato    Pris    Læst    Indlæg    Bedømmelse 

Kærlighed

Tro, håb og kærlighed. Størst af dem, er kærligheden.Kærlighed er meget mere end blot ord, og det findes mange flere steder end blot mellem to mennesker.


Kærlighedens magi

Der findes meget magi i verden omkring os, den største af dem alle er kærlighedens magi.


At forholde sig konstruktivt kritisk

Jeg har lyst til at dele mine tanker omkring det at forholde sig konstruktivt kritisk til spiritualitet med andre da jeg synes diskussionen om spiritualitet alt for ofte er delt op i de to helt modsatte lejre; Den ene mener det spirituelle er noget hamug og den anden kan slet ikke forstå at der er nogle mennesker, der ikke har set lyset endnu. Jeg vil gerne argumenterer for at en holdning sådan midt imellem vil være gavnligt for den almene opfattelse af området spiritualitet.


Det er da okay

Blot nogle tanker omkring jordens fremtid, hvis der ikke gøres et eller andet drastisk.


Drømme..

Drømme om en ex...


1-5 af 121 : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Artikel skrevet af:
Sortere efter:
Søg indenfor: Alle kategorier
Tekstsøgning: