Skip to navigation | Skip to content

 

Feng Shui

Du er her: NetSpirit - Emner - F - Feng Shui

Mine data

Profiler

Spørgsmål

Artikler

Adresseliste

Statistik

Besøgende pr. dag
Antal profiler 3551
Online profiler 0
Online gæster 28
Åbne spørgsmål 554
Besvarede spørgsmål 2628

Almanak

Sat, 28. March 2015

Solen i dag

Solopgang:06:50
Solnedgang:19:39

Månen lige nu

Full Moon

Feng Shui

En definition af feng shui lyder : "Tian ling di li ren he", hvilket kan oversættes til: "Gunstig himmelsk indflydelse, venlig topografi og harmoniske menneskelige handlinger".

Med "Gunstig himmelske indflydelse" menes at feng shui fordre en forståelse for astronomi, astrologi og den universielle visdom, der rummes i bogen I Ching. "Venlig topografi" er udtryk for at feng shui inddrager topografiske fænomener, såsom bakker, dale, vandløb m.v. og i det hele taget naturens måde at påvirke os på via årstidernes skifte, forandringer i vejret, regn, oversvømmelser, tidevand etc. Med "harmoniske menneskelige handlinger" menes at feng shui også tager hensyn til sociale, kulturelle, politiske og religiøse kræfter samt samfundets hierakiske struktur, de moralske forpligtelser for både samfundet og den enkelte.

Begrebet feng shui er således udtryk for den østerlandske tænkning hvor man søger at have et holistisk, altomfattende syn på sin tilgang til en løsning. Dette i modsætning til den vestlige tilgang, der ofte er præget af adskillelse mellem forskellige discipliner. For således at forstå feng shui må vi til en start kort kigge på den forskel, der ligger imellem østlig og vestlig tænkning.

Feng Shui udtales i øvrigt som "fong sway" og selve navnet kommer af begrebets fokus på hvorledes naturen indvirker på menneskets velbefindende; "feng" betyder vind og "shui" betyder vand.

Feng shuis oprindelse i østen

En fundamental forskel mellem øst og vest ligger i opfattelsen af "personligheden". I Vesten er bevidstheden en individuel affære, noget personligt. I Østen er bevidstheden af universel karakter, ja faktisk er det selve eksistensens urvæsen. Mennesket er i sin oprindelse født guddommeligt og et med universet, mens i Vesten er mennesket uendeligt lille, separeret og løsrevet fra universet. Østen er således introvert dvs. bevidsthedens orientering er vendt indad mod en selv, mens Vestens er ekstrovert, hvor bevidsthedens orientering er vendt udad, væk fra sig selv.

Det som Østen kalder bevidsthed, har meget mere at gøre med det som vi kalder for det ubevidste, end med det som vi forstår med bevidsthed. Vi kan vanskeligt forestille os en bevidsthed uden et "Jeg". For hvis Jeg'et ikke er der, er der ingen til at være bevidst om noget. Jeg'et er derfor uundværligt for al erkendelse. I Østen har man ikke spor besvær med at forestille sig en bevidsthed uden et Jeg. Bevidstheden opfattes således som mere omfattende end jeg'et med evne til at transcendere Jeg'et og i de højeste erkendelsesformer i Østen forsvinder Jeg'et helt og aldeles.

Det som vi i Vesten betragter som bevidsthedens mørke baggrund, forstås i Østen som en højere bevidsthed. Jungs begreb om det kollektive ubevidste svarer således i Østen til en oplyst bevidsthed. Det kan i parentes bemærkes at vi mennesker normalt kun er bevidst om ca. 10% af alle de informationer, som vores hjerne rummer. Det antages indenfor psykologien at alt hvad der er hændt i menneskelivet indeholdes i underbevidstheden. Denne antagelse udvides indenfor det spirituelle til at underbevidstheden tillige indeholder informationer om hvad der er sket for os i vores tidligere liv.

Instinktivt har østerlændingen set efter lighed snarere end efter forskel, alt i universet opfattes som et knudepunkt for mange relationer, derfor mener østerlændingen at intet bare kan reduceres til et punkt i rummet eller et øjeblik i tiden. Østens logik er således mere en både og holdning, mens Vestens logik er en enten-eller. Det er af samme årsag man ofte benævner Østens logik som feminin, hvor den logik som præger denne race, ganske vist er en logik, når alt kommer til alt !, men logikken er nogle gange svær at gennemskue, idet den netop ikke lader sig gennemskue, da den er baseret på intuition fremfor systematisk lineær tænkning.

Den østlige tankemåde er mindre interesseret i faktisk viden om den ydre verden, dens interesse er mere for den essentielle væren, den indre verden. Den foretrækker intuition fremfor fornuften, symboler fremfor begreber, realisering af selvet gennem udslettelse af jeget, fremfor realisering af selvet gennem udføjelse af personligheden.

Den vesterlandske tænkemåde har altid skilt begreberne fra hinanden. Grænsedragninger er lavet mellem materielt og åndeligt, mellem kropsligt og sjæleligt, mellem mennesket og guddommeligt, mellem subjekt og objekt. I det hele taget ligger der i den vestlige tænkning mange grænsedragninger, hvorfor vi får eksakte videnskaber og skarp adskillelse mellem religion, videnskab, erkendelsesteori, filosofi, psykologi, naturvidenskab m.v. Hver for sig rummer de to tænkemåder styrker og svagheder. Den største svaghed opstår dog hvis man vælger den ene fra i forhold til den anden. Det er i det hele taget frugtbart at vænne sig selv af med at tage stilling enten for eller imod. Bedre er det at prøve at nå frem til en højere modsigelsesfri tænkning, der benytter det bedste af begge fremgangsmåder.

De forskellige feng shui skoler

Feng Shui er en disciplin, der strækker sig langt tilbage i tiden. Den tager afsæt i taoismens lære om universet, yin og yang, om Chi-energien, de fem elementer og de otte verdenshjørner. En lære, der er mere end 7000 år gammel. Oprindeligt skulle Feng-Shui eksperterne rådgive den kinesisk kejser således at han opnåede et godt helbred, velstand og magt. De var højt respekterede astronomer og videnskabsmænd, der beholdt deres viden indenfor en snæver kreds. Helt fra gammel tid har det dog været alment udbredt i Kina at undersøge husenes beliggenhed i forhold til kirkegåde og de omkringliggende omgivelser såsom bjerge, søer, og vand, for at beregne lykkebringende eller ildevarslende omgivelser.

Under Tang dynastiet (618-907 e.Kr.) rivaliserede mere end hundrede Feng Shui skoler mod hinanden. Selvom skolerne havde deres udspring i de samme principper, havde de alle udviklet forskellige fortolkninger afhængig af det, de havde specialiseret sig i. Fra Song dynastiet (960-1279 e.Kr.) og fremover begyndte Feng Shui at dele sig i to større skoler Formskolen og Kompasskolen. De, som studerede Formskolen, var kendt som Xing Jia, betegnelsen på en ekspert i Formen, og de, som studerede Kompasskolen, var kendt som Qi Jia, betegnelsen på en ekspert i Yin & Yang.

Kompasskolen

Kompasskolen, der også kaldes Li Qi skolen, er baseret på den ide, at de otte kompasretninger hver især udtrykker sin form for energi (jf. afsnit om Chi). Det grundlæggende værktøj er feng shui kompasset (Luo Pan), der er baseret på et multillum af 12: de 12 jordiske grene, årets 12 måneder og de 12 dobbelte timer i døgnet.

Kompasskolen bygger på tre grundlæggende antagelser: 1) intet er konstant, alt er i bevægelse. 2) al masse består af energi og 3) magnetisme influerer på mennesker.

Ud fra disse antagelser resonerede de mennesker, der oprindeligt udviklede Kompas skolen at mennesker kan opfattes som omvandrende antenner, der konstant modtager og bliver påvirket af energier fra universet og de nære omgivelser. Og da energien har forskellig karakter alt efter hvilket verdenshjørne, den kommer fra, arbejder kompasskolen således meget med hvordan vi bor og lever i forhold til verdenshjørnerne.

Feng Shui værktøjer, der oprindeligt kommer fra Kompasskolen er blandt andet; bazhai (de otte huse), ming gua (skæbnens trigrammer), de fem elementer, pagua'en, de ti himmelske stammer samt kua-tal. Disse værktøjer vil blive belyst i detaljer igennem denne sektion om feng shui. Om værktøjerne oprindeligt kommer fra den ene eller anden skole er dog ikke vigtig, idet langt det meste udøvelse af feng shui idag, som nævnt, benytter sig af begge teorier.

Der findes stadig idag mange forskellige Feng Shui skoler og nogle af disse modsiger sig selv og hinanden. Forklaringen kan findes i at nogle disse skoler er "New Age" Feng Shui skoler, der har en tendens til at blande traditionel klassisk Feng Shui med Orientalsk kultur, traditioner, overtro, astrologi og ikke mindst indendørs arkitektur.

De to klassiske hovedskoler; Form skolen og Kompas skolen er meget forskellige skoler, der komplementerer hinanden. I dagens praksis er Form- og Kompasskolen ikke to adskilte skoler og de fleste udøvere af Feng Shui benytter sig af begge teorier.

Andre feng shui skoler

Foruden Form- og Kompasskolen findes en række andre store skoler:

Ottehuse-metoden
I denne skole afgør husets facade, og hvordan det vender i forhold til verdenshjørnerne, beskaffenheden af otte dele/huse i bygningen. Beboernes Ni-Ki horoskop bestemmer, hvilken del der passer bedst til hver enkelt, og dette vil ideelt afgøre, hvor hver enkelt skal sove, arbejde eller tilbringe størstedelen af sin tid. Denne skole kaldes undertiden også "Den gule kejsers skole" og dens kerneelement - Ni-Ki horoskopet - behandles nedenfor under afsnit om Kuatal.

Flying Star-metoden
I denne skole bruges kompasretningerne set fra bygningens facade til at danne dens eget horoskop ud fra opførelsestidspunktet. Virkningen af bygningens kendetegn og omgivelser på horoskopet vurderes, og mulige fremtidige problemer forudses.

Black Hat Sect Skolen
Dette er en moderne version af Feng Shui, som er udviklet i USA - retningen er sammensat af Formskolen, Tibetansk Buddhisme, Taoisme og Symbolsk Feng Shui. Retningen tager udgangspunkt i Bagua, der behandles nedenfor i afsnittet "De otte livsområder (Baguaen)"

Energien Chi

Grundlaget for feng shui er energien Chi. Når man forstår denne energi, dens natur og hvad, der påvirker den er man rigtig godt på vej til at forstå hvad feng shui drejer sig om.  Det er opfattelsen i feng shui - såvel som i alle andre spirituelle begreber i øvrigt - at grundbestanddelen i vort fysiske univers ikke er "materie" men derimod "energi". Vore fysiske sanser opfatter forskellige ting som materie, men for en finere, atomar betragtning viser den tilsyneladende faste materie sig at bestå af stadig mindre partikler, der igen befinder sig inde i andre partikler, der til sidst viser sig blot at være ren energi.

Fysisk set er vi altså lutter energi. Alt hvad der er inde i os og rundt omkring os, hele universet, består af energi. Energien svinger med forskellige hastigheder og har dermed forskellige former - fra finere til grovere. Eksempelvis er tanken en ret fin og let form for energi, hvorfor den svinger hurtigt og let kan forandres. Ting og materie er ret grove og tætte former for energi, der svinger langsommere og vanskeligere forandre sig.  Alle energiformer hænger sammen og påvirker hinanden. Den spirituelle grundlov vedrørende energi lyder: "Energi af en given type eller et givet svingningstal tiltrækker energi af samme type og svingningstal".

I Feng Shui kaldes energien for Chi, hvilket er det kinesiske ord for livskraft. I Indien kaldes det Prana og i Japan hedder det Ki. Feng Shui arbejder med at harmonisere og balancere denne energi således at den hverken er for kraftig eller stagnere. Der arbejdes endvidere med at forstærke den positive Chi og skærme imod den negative Chi.

Hvis energien Chi er uharmonisk eller for stærk kaldes den "dragens dræberåndedræt" (Sha Chi). Feng Shui advare kraftig imod at bo, sove, sidde, arbejde og spise på steder, der er udsat for Sha Chi. Steder, der er udsat for Shar Chi, benævnes undertiden også som værende udsat for "giftpile". Hvis energien Chi er harmonisk og balanceret kaldes den "dragens kosmiske åndedræt" (Sheng Chi). 

Den positive energi, sheng chi, bugter sig blidt i buede slyngninger, og den negative chi, sha chi, rammer hurtigt i lige linier. Sha chi bliver fremkaldt af bl.a. jernebanelinier, kanaler, sluser, elektriske ledninger, vand i undergrunden og ved lange lige veje. For at chi skal være gavnlig og berigende er det vigtigt at den vedbliver med at strømme, ikke for hurtigt og ikke for langsomt. Hvis chi'en støder på en forhindring og går i stå bliver den ødelæggende.

Chi antages ikke at være statisk, men derimod meget påvirkelig overfor de omgivelser der passerer igennem. Det antages at Chi opsamler energivibrationer fra alt hvad den passerer. Således hvis den  passerer forbi smukke, rene ting, landskaber, mennesker m.v. opsamler den noget energi herfra, hvilket er positiv energi. Tilsvarende opsamler energien Chi smerte, hvis den passere forbi et slagteri, og sorg hvis den passere forbi en kirkegård.

I sin grundsubstans antages Chi'en at have forskellig karakter afhængig af hvilket verdenshjørne den kommer fra: Fra øst er Ch'ien beskyttende og venlig og den bringer visdom og uddannelse. Fra syd er Ch'ien opkvikkende og lykkebringende. Fra vest er Ch'ien uforudsigelige og kan skabe kaos. Fra nord er Ch'ien søvndyssende og gådefuld.

For at nærme os en forståelse kan vi se på hvordan feng shui opfatter at energien Chi bevæger sig rundt i en bolig. De nedenfor viste eksempler på energien Chi's flow i en bolig er simplificerede. Det, der vises er hovedstrømmene. Således vil understrømmene fordele sig mere ud i hjørnerne. Ligeledes vil energien Chi, når den rammer ind i noget ikke alene bryde ud til siden, men også starte en modsatrettet bevægelse tilbage fra hvor den kom. 

Meningerne om hvad som får energistrømmen til at bremse og hvad den fortsætter uhindret igennem er delte. Undertiden hævdes det at vægge skulle blokere helt for energistrømmen. Men der gives ingen nærmere forklaring på om hvor tykke disse skal være og om hvilket materialevalg der tænkes på. Hvis man således bor i et træhus og væggene heri skulle blokere for energistrømmen, er det vanskeligt at forstå at træskodder for vinduerne ikke også skulle blokere for energistrømmen. Men det er der enighed om at det gør de ikke!

Det foreslås at man selv tænker logisk og eksempelvis, som nævnt, forestille sig at Chi'en opfører sig på samme måde som enten vand eller luft. Hermed kan man selv tænke sig frem til hvordan energien bevæger sig. Vær dog opmærksom på at Chi'en bevæger sig lige så uhindret igennem glas som sollyset. Så lysets egenskaberne skal også indtænkes. 


Rum med én indgang
Her er der kun et indgangs- og et udgangspunkt for energien. Energien vil vende tilbage til sit oprindelige punkt og skaber dermed en konstant forvirring i de energimæssige kræfter nær døren. En person, der befinder sig i energistrømmen vil opleve en uro, især hvis personen opholder sig nær døren, hvor energistrømmen er kaotisk, stærk og går i forskellige retninger. På den anden side vil en person, der befinder sig udenfor energistrømmen - eksempelvis i et af rummets hjørner - opleve rummet som livløst, idet energien stryger forbi personen.

Rum med to ind- og udgange
Her kan energien Chi strømme lige igennem rummet. Indgangen og udgangen kan være henholdsvis en dør og et vindue, men det kan også være to døre. Chi passere uhindret gennem glas. Hvis gardinerne er lukket til eller skodderne trukket for vil energistrømmen møde modstand og en større eller mindre del - afhængig af modstanden - vil bøje af. Den Chi som passere vil have nedsat fart. Ligeledes hvis en eventuel dør er lukket. En person, der placer sig lidt ude i hjørnerne af rummet vil fornemme noget stillestående eller en tomhed omkring sig, idet energien Chi strømmer lige igennem rummet.

Rum med forskudt ind- og udgang
Her kommer energien ind i værelset gennem enten døren eller vinduet og bevæger sig rundt i periferien i søgen efter en vej ud. En person, der sidder i denne jævne bane vil opleve et frisk pust på grund af den blide cirkulation. Mens en person i den anden ende af værelset kan komme til at føle en mangel på bevægelse i luften fordi energistrømmen passere forbi.

Harmonisering af Chi energien

Nu har vi grundlæggende fået en forståelse for energiens Chi's egenskaber og måder at bevæge sig på. Det næste vi skal igennem er at forstå hvorledes man kan arbejde med at få energien Chi til at flyde frit og være i balance, således at den hverken er for hurtig og kraftig eller for langsom og sløv. Hvis energien Chi er for langsom vil den bevirke sløvhed og depression for dem som opholder sig i disse områder. Hvis den på den anden side er for hurtig vil den bevirke en følelse af rastløshed og utilfredshed. Afhængig af hvor i hjemmet energien Chi har problemer med at flyde frit og i balance påvirker dette endvidere det livsområde, som denne del af hjemmet står som udtryk for (jf. næste afsnit om Pa-Gua'en).

Der findes forskellige måder hvorpå du kan dæmpe, forstærke, tiltrække eller afskærme imod energien Chi. Det som er målet er dels at tiltrække den gode Chi og afbalancere den, så den hverken bliver for kraftig eller stagnerer og dels at afskærme imod og dæmpe den negative Chi. Dette kan foregå såvel udenfor boligen som indenfor. Hvis man bor i lejlighed er man naturligvis mest henvist til indendørs Feng Shui.

I det følgende får du en oversigt over de mest udbredte måder og remedier, der benyttes til at - tiltrække den gode Chi - bortlede den uønskede Chi - hjælpe Ch'ien i gang de steder, hvor der er fare for at den stagnere - og bremse den de steder hvor den accelere og bliver for kraftig.


BaGua - PaKua

Når trigrammerne bruges i en ottekantet form, kaldes det en Bagua eller en PaKua, alt efter hvilken oversættelsesmetode, der benyttes. Der er to metoder hvorved kinesisk oversættes til engelsk. Det ældste system Wade-Giles er opkaldt efter dets opfindere, Thomas Wade og Herbert Giles. Dette system blev benyttet indtil 1950'erne, hvor den kinesiske regering introducerede et andet system, pinyin. De fleste Feng Shui værker er oversat efter Wade-Giles og det er da også denne oversættelesemetode, de fleste foretrækker. Det skal dog nævnes at mange new age skoler og især den såkaldte Black-Hat-Secret skole benytter pinyin.

Ud af disse to muligheder er opstået lidt forvirring om hvad de enkelte Feng Shui begreber egentlig hedder. Et eksempel herpå de kinesiske ord for "otte trigrammer". I Wade Giles er dette pa (otte) og kua (trigrammer). I pinyin er det ba (otte) og gua (trigrammer). Et andet oplagt eksempel er ordet ch'i (Wade-Giles), der udtales "che". I pinyin skrives det som "qi", men udtales stadig som "che". NetSpirit har valgt at benytte Wade-Giles metoden.

Det vi ser inderst i PaKua'en, er symbolet for Yin-Yang. Måden at forholde sig til og anvende begrebet Yin-Yang er enkel. For meget af det ene eller det andet er ikke gunstigt, hvorfor Feng Shui søger at afbalancere Yin-Yang og dermed skabe balance og harmoni. For mange blomster i et hjem kan være lige så skadeligt som ingen blomster overhovedet.

Det næste vi ser i PaKua'en er nogle symboler, der består af tre linier, der hver især enten kan være ubrudt eller brudt. Disse symboler kaldes Trigrammer og for at forstå deres betydning skal vi tilbage til den måde de i sin tid blev skabt på. Deres oprindelse findes i bogen I Ching, som er meget berømt dels indenfor Feng Shui og dels indenfor østlig tænkning og filosofi, idet den menes at rumme mange hundrede års visdom. Hovedbestanddelen af værket I Ching udgøres af fireogtres hexagrammer. De 64 hexagrammer er opbygget af samtlige mulige kombinationer af de otte trigrammer, Et hexagram er et billede på en given situation, og sammen repræsenterer de 64 hexagrammer et udtømmende system i hvilken alle situationers forvandling kan beskrives.

Og endelig ser vi i den yderste ring at de otte trigrammer er tilknyttet et såkaldt Livsområde. De otte livsområder repræsentere hver et livsområde, et aspekt af vores liv - "Rigdom og fremgang", "Anerkendelse og berømmelse", "Kærlighed og parforhold" "Helbred & familie", Børn & kreativitet", "Visdom & selvudvikling", "Karriere" samt "Hjælpsomme venner & rejser".

De otte livsområder dækker over hver deres del af en bolig og kan benyttes på den måde at man finder hvilke dele af ens bolig, der repræsentere forskellige områder af ens liv og herefter fremme de enkelte område ved at lave de råd som feng shui tilskriver som fremmende. En anden måde at benytte Livsområderne på er at du vælger et livsområde, indenfor hvilket du synes at du mangler fremgang og så benytter de råd, som feng shui tilskriver til at fremme dette livsområde.

Vi er nu ved at komme nærmere en forståelse for hvor vigtig et værktøj som BaGua'en er. Vi har set på at inderst i BaGua'en findes symbolet for Yin-Yang og vi har været omkring hvorledes dette så benyttes i forbindelse med Feng Shui. Endvidere har vi været omkring I Ching, trigrammer og hexagrammer. Her har vi set på hvorledes flere hundrede års kinesisk visdom menes at være nedfældet i bogen I Ching og at den måde som man finder ud af hvilken visdom man skal tage udgangspunkt i forskellige situationer er ved at "spørge" bogen ved enten at lægge strå eller kaste lykkemønter og således komme frem til det hexagram, hvori visdomen skal findes (jf. evt. de tidligere afsnit). Og endelig var vi omkring brug af de otte Livsområder.

Kuatal

Vi kigger nu på Kuatal, som benytter de otte trigrammerne til at finde frem til fire gunstige og fire ugustige retninger for hvert enkelt menneske. Hvad Kuatal nærmere er og hvordan de benyttes forklares i det følgende. Først skal vi have fundet dit Kuatal. Dette er forholdsvis nemt:

A). Tag de to sidste cifre i dit fødselsår.
B). Læg dem sammen. Får du et to cifret tal, så tag tværsummen af dette tal.
C). Er du kvinde så læg 5 til dette tal - hvis tallet der fremkommer er højere end ni så tag tværsummen.
D). Er du mand så træk tallet fra 10 - er du født i år 2000 bliver tallet -10, hvorfor du tager tværsummen (=1)

Du kan alternativt vælge at lade NetSpirit´s Kuatal-kalkulator udregne dit Kuatal for dig. Det gør du ved at klikke her.

Dernæst skal du finde hvilke fire gunstige og hvilke fire ugunstige kompasretninger, der er knyttet til dit Kuatal. Dette finder du af ved at kigge i nedenstående tabel. Klik på de enkelte kompasretninger eller de enkelte Kuatal for uddybning af disse.

Sheng Chi

Fu Wai

Tien Yi

Nien Yen

Chueh Ming

Lui Sha

Wu Kwai

Ho Hai

Gunstige retninger

Ugunstige retninger

Kuatal 1

Sydøst

Nord

Øst

Syd

Sydvest

Nordvest

Nordøst

Vest

Kuatal 2

Nordøst

Sydøst

Vest

Nordvest

Nord

Syd

Sydøst

Øst

Kuatal 3

Syd

Øst

Nord

Sydøst

Vest

Nordøst

Nordvest

Sydvest

Kuatal 4

Nord

Sydøst

Syd

Øst

Nordøst

Vest

Sydvest

Nordvest

Kuatal 6

Vest

Nordvest

Nordøst

Sydvest

Syd

Nord

Øst

Sydøst

Kuatal 7

Nordvest

Vest

Sydvest

Nordøst

Øst

Sydøst

Syd

Nord

Kuatal 8

Sydvest

Nordvest

Nordøst

Vest

Sydøst

Øst

Nord

Syd

Kuatal 9

Øst

Syd

Sydøst

Nord

Nordvest

Sydvest

Nordvest

Nordøst


Når du har fundet hvilke fire retninger, der for dig er gunstige og hvilke, der er ugunstige, skal du overføre disse kompasretninger til områder i din bolig. Dette gøres ved at placere et kompas ovenpå din boligs grundplan. Hvis du ikke lige har et kompas ved hånden kan du benytte et stykke kalkerpapir, hvorpå du har indtegnet de otte kompasretninger. Det første lag - din boligs grundplan - skal placeres således at din hoveddørs åbning vender mod syd. Det andet lag - kalkerpapiret - skal placeres så det viser kompasretningerne - altså skal nord vende mod nord, syd skal vende mod syd etc.

Nedenfor er vist et eksempel på hvorledes dette kunne se ud.

+

=Hvis du er fulgt med så langt og nu har fundet dit Kuatal og fået overført dine fire gunstige og fire ugunstige kompasretninger til områder i din bolig vil du sikkert gerne vide hvad du så skal gøre nu. Dette kan nemmest forklares ved et eksempel. Forestil dig at grundplanen i ovenstående illustration svarede til dit hjems grundplan. Forestil dig endvidere at dit Kuatal er fire. Dine fire gunstige retninger ville således være nord, sydøst, syd og øst. Dine fire ugunstige retninger ville være nordøst, vest, sydvest og nordvest. Dette ville eksempelvis betyde at din Sheng Chi retning (nord for kuatal 4) ville dække over over gangareal, lidt af køkkenet og lidt af stuen.

Og se det er ikke gunstig feng shui !

Sheng Chi er nemlig det bedste område med hensyn til at tiltrække stor fremgang, rigdom og lykke og dette område udnyttes næsten ikke. Området bør aktiveres ved at der kommer aktivitet i området og du opholder dig så meget som muligt i området. Du kan også aktivere området ved at placere feng shui remedier i området som fremmer de gunstige Sheng Chi energier - eksempelvis planter, et akvarium, et billede af en påfugl etc.

Helt galt er det hvis der i det område i køkkenet som dækkes af Sheng Chi forefindes et afløb. Ifølge feng shui vil dette nemlig betyde at den gode Sheng Chi energi skylles ud, uden at komme boligens beboer til gode. Da der skelnes mellem en vask og selve afløbet kan problemet måske løses ved at benytte et afløb, der ligger udenfor Sheng Chi området.

For folk med kuatal fire står kompasretningen lige ved siden af - nordvest - for Ho Hai, som er en af de fire ugunstige retninger. Hvis afløbet derfor kunne placeres i dette område ville det hjælpe meget. Istedet for at lede den gode Sheng Chi energi væk ville det så efterfølgende i stedet lede den dårlige Ho Hai energi væk.

Hvis vi fortsætter vores eksempel og forestiller os at der er et hjemmekontor placeret i dit Chueh Ming område - som i vores eksempel med kuatal 4 er i norøst, altså hovedparten af stuen - vil det være meget vanskeligt for den beboer i husstanden som har kuatal fire at lykkedes med noget forretnings- eller studiemæssigt overhovedet fra denne position. Energierne vil modarbejde bestræbelser og der vil kun ved store anstrengelser kunne opnås resultater. På den anden side hvis hjemmekontoret er placeret i dit Sheng Chi område, vil energierne hjælpe og der vil let opnås resultater og fremgang.

En lignende analyse kan laves med hensyn til de andre kompasretninger.

Du kan opdele opdele boligen som helhed, såvel som enkelte rum, i de otte kompasretninger. Hvis din bolig har en form så nogle af kompasretningerne ikke passer sammen med et eller flere rum, vil de energier, der kommer herfra være kraftig svækkede. Dette gør ikke spor så længe det er en af de ugunstige retninger - Chueh Ming, Lui Sha, Wu Kwai eller Ho Hai - men er absolut en stor ulempe hvis det er en af de fire gunstige retninger - Sheng Chi, Fu Wai, Tien Yi eller Nien Yen - der ikke har noget tilhørssted.

Hvis du laver de vigtige ting i dit liv i de områder, de rum, som bedst understøtter disse gøremål vil Feng Shui energierne hjælpe dig, og du vil have lettere ved at opnå resultater og fremgang – mens du på den anden side bør undgå at lave vigtige ting i dit liv, i de områder i boligen, hvor energierne modarbejder dine bestræbelser.

Man benytter først og fremmest Kuatallene til at udregne de fire gunstige og de fire ugunstige kompasretninger for hvert enkelt menneske. Men som du så hvis du klikkede på nogle af Kuatallene oppe i ovenstående tabel, så er de enkelte kuatal forbundet med de otte trigrammer m.v. hvorfor de også kan benyttes i mange andre sammenhæng. De indgår således på samme måde som trigrammerne, de fem elementer, de fem dyr m.v. i et omfattende korrelationssystem.

Dette er igen blot en understregning af hvad vi var inde på i indledningen til denne sektion om Feng Shui, nemlig at begrebet feng shui er typisk for den østerlandske tænkning, hvor man ikke sondre så meget imellem de for skellige descipliner, men tværtimod søger at inddrage alle livets aspekter for at skabe harmoniske forhold for mennesket.

Afsluttende skal bemærkes følgende om Kuatal: Til Kuatallet fem er ikke knyttet nogle kompasretninger, hvilket skyldes det forhold at tallet fem er i midten af den kinesiske måde at opstille tallene på (jf. afsnit om Lo Shus magiske firkant, som gennemgås nedenfor) og derfor indeholde lidt af alle de andre tal' s elementer i sig. Hvis du har Kuatal fem og er kvinde anbefales det at benytte Kuatallet otte i stedet for og hvis du har Kuatal fem og er mand anbefales det at benytte kuatal to i stedet for. Hvis du har regnet dit Kuatal ud via NetSpirits lille program ovenfor benyttes denne kalulation.

Og endelig er den sidste bemærkning i forhold til kuatalle er at dette at finde sit kuatal og de dertil knyttede fire gunstige og ugunstige kompasretninger, er det samme som at få opstillet et Ni-Ki horoskop.Teorien om østhuse og vesthuse

Denne Feng Shui teori hævder, at de otte retninger i Pa-Kua'en symbol repræsentere otte forskellige hustyper. Disse opdeles i to kategorier med fire huse i hver, kendt som østhuse og vesthuse. Nedenfor er en skematisk oversigt over hvilke huse, der hører til hvilken kategori. Kategoriseringen bestemmes af i hvilke retninger husets hoved- og bagdør vender. Eksempelvis hvis din hoveddør vender mod nord og din bagdør mod syd, er det et Li hus, i gruppen østhuse og dets element er ild.

Som det gennemgås i afsnittet om De Fem Elementer så kan disse forholde sig til hinanden enten, støttende, drænende eller destruktivt. De enkelte elementer i de to hovedgrupper, øst- og vestgruppen, støtter hinanden - for østgruppen: vand avler træ, som fremkalder ild - og for vestgruppen; jord producerer metal, idet malmen graves ud af jorden - mens de to hovedgrupper; øst og vest, har et destruktivt forhold til hinanden (metal nedbryder træ og jord slukker ild).

Ligesom huse er også mennesker opdelt i øst- og vestgruppemennesker. Østgruppe- mennesker bør selvfølgelig bo i østgruppehuse og vestgruppemennesker bør bo i vestgruppehuse, hvis de skal have held til at opnå størst mulig lykke. Heraf følger af hvis man er et vestgruppemenneske, der bor i et østgruppehus, kan ens held ikke blive særlig stort.

Og så er vi igen tilbage ved Kuatallen, for måden hvorpå du finder ud af hvilke type du er, sker ved at kigge på dit Kuatal. Hvis dit kuatal er 1, 3, 4 eller 9 hører du til østgruppen. Hvis dit kuatal er 2, 6, 7 eller 8 hører du til vestgruppen. Dette skyldes at de enkelte kuatal er knyttet til et af de fem elementer; ild, vand, træ, metal eller jord og Yin-Yang teorien siger at en egenskab søger dens modsætning. Eksempelvis søger elementet træ som er karakteriseret ved; øst, det uforudsigelige - efter sin modsætning i elementet metal, som er karakteriseret ved; vest, orden og det kontrollerende. Dette forhold gælder også for mennesker, hvoraf følger at den den ideele bolig - for dem som via sit Kuatal har f.eks. elementet metal tilknyttet - vender mod øst.

Det bedste arrangement er at have fuldstændig overenstemmelse, således at hvis man er en Tui-person, bor man i et Tui-hus og hvis man er en Sun-person, bor man i et Sun-hus etc. Hvis man er et østgruppemenneske og bor i et vestgruppehus, kan man naturligvis ændre placeringen af sin hovede- og bagdør, men det lader sig jo ofte ikke gøre hvis man bor i lejlighed og hvad så?

Ja så må man i stedet ændre på værelsesindretningen og ud fra at have fundet sine fire gode og fire dårlige placeringer, udelukkende benytte de gode til sine vigtigste værelser og som arbejdsområde. Ideelt set ligger således badeværelse, pulterrum, bagtrappe etc. i de dårlige områder.Hvis du har et toilet i området for fremgang, anbefales det at lade være med at benytte dette toilet, da du herved skyller al din fremgang ud. Men hvad enten din bolig og dine værelser vender i de mest gunstige retninger eller ej, har feng shui forskellige måder hvorpå virkningen kan reduceres eller styrkes jf. ovenstående afsnit om harmonisering og balancering af energien Chi.

En lidt mere nuanceret forståelse af teorien om øst-vest husene får vi ved at kigge på de fem elementers placering i Yin-Yang symbolet. Her ser vi at elementerne vand og metal er placeret i den mørke halvdel, elementerne træ og ild er placeret i den lyse halvdel og elementet jord er placeret i midten. Hvis elementet vand eller metal kan henføres til dig er du en Yin type, da disse to elementer er placeret i Yin delen af Yin-Yang symbolet. Og da Yin er den mørke del, så tiltrækkes du af din modsætning og foretrækker en lys, rummelig bolig. Og omvendt hvis elementet træ eller ild kan henføres til dig, så er du en Yang type og foretrækker at bo i mørke, kølige boliger.

ØSTHUSENE

Navn

Hoveddørsretning

Bagdørsretning

Element

Li

Nord

Syd

Ild

Kan

Syd

Nord

Vand

Chen

Vest

Øst

Træ

Sun

Nordvest

Sydøst

Træ


VESTHUSENE

Navn Hoveddørsretning Bagdørsretning Element
Chien Sydøst Nordvest Metal
Kun Nordøst Sydvest Jord
Ken Sydvest Nordøst Jord
Tui Øst Vest Metal


Lo Shu kvadratet

Hver eneste dag, hver eneste måned og hver eneste tyveårige periode har sit eget særlige Lo Shu-tal. Med udgangspunkt i disse Lo Shu-tal er man i stand til at beregne gode og dårlige dage for forskellige aktiviteter. Om oprindelsen af Lo Shu-tal beretter gamle kinesiske historiebøger om at der omkring år 2005 f.Kr. dukkede en skildpadde op af floden Lo og på skildpaddens skjold stod anført ni tal i et gitternet. De ni tal var anbragt på en sådan måde at resultatet, når man adderede tre tal enten horisontalt, vertikalt eller diagonalt, altid blev 15.

Denne opstilling af tallene i et mønsternpå tre-gange-tre blev kendt som Lo Shu-kvadratet. Der opstod derefter hurtigt en korrelation mellem Lo Shu-kvadratet og Pa Kua'en.

Tal-kvadratet overføres til Pa Kua ved at man anvender kompasretningen som vejledning, idet syd altid skal ligestilles med tallet ni og nord altid er repræsenteret ved tallet ét. Når tallene er på plads, åbnes der op for endnu flere betydningsforhold i Pa Kua, betydninger, som er baseret på kinesiske kilder, på mønsteret selv og på numerologi (s.d.).

Hver eneste dag, hver eneste måned og hver eneste tyveårige periode har sit eget særlige Lo Shu-tal. Med udgangspunkt i disse Lo Shu-tal er man i stand til at beregne gode og dårlige dage for forskellige aktiviteter. Da disse beregninger er temmelig omfattende bliver disse gode og dårlige dage med hensyn til iværksættelse af forskellige aktiviteter, såsom at ændre bolig eller skifte job, beregnet en gang om året og trykt i kinesernes årlige almanak, Tong Shu.

De heldige tal fra Lo Shus magiske kvadrat, der kan henføres til de enkelte Kuatal kommer af at se på hvilke fire gunstige og ugunstige retninger, der er knyttet til Kua tallet og finde det korresponderende tal i Lo Shu kvadratet. Eksempelvis for Kua tal nr. 4 er dets fire gunstige kompasretninger, er Nord (1), sydøst (4), Syd (9) og Øst (3).

De fem dyr

I analyse af landskabet benytter Form skolen, de fem dyr til finde hvilke Feng Shui principper, der er i kraft. De fem dyr skal her opfattes symbolsk. De dyr reefere til bakker, landskabsformer m.v.. Hvorvidt drager, tigre m.v. anses for at være til stede, afhænger bl.a. af bakkers og bjerges form, af tilstedeværelse af vandløb, søer, floder, og disse form, retning, vandgennemstrømning m.v.Skildpadden
Med sit stærke skjold karakterisere skildpadden beskyttelse, ly, sikkerhed. Dens position er bagerst, hvor den som et skjold sørger for sikkerhed, lang levetid stabilitet og frihed for angsten at blive angrebet bagfra. I landskabs-Feng Shui symboliseres den sorte skildpadde ved en række bakker, som ideelt set bør være placeret bag ved en bolig eller et opholdssted. De tjener som beskyttelse mod den hårde nordenvind og repræsentere god Feng Shui ved at bidrage med et afgørende element i form af solid støtte.

Tigeren
Tigeren kan frembyde både fysisk styrke og magt og kan derved både angribe og forsvare. Den er afgørende for vores overlevelse, men må kontrolleres omhyggeligt. Parat til spring på vor højre side er den opmærksom på enhver trussel. Men den repræsentere også en fare for vold, der ligger i menneskets natur.

I landskabs-Feng Shui er den hvide tiger ideelt set placeret mod vest eller til højre for huset når man kigger ud af hoveddøren. Tigerbakker er altid mindre end dragebakker. En vigtig retningslinje i Feng Shui er, at tigeren ikke bør forstyrres eller vækkes, da dette kan forvandle den til et ondsindet dyr. Det er derfor vigtig at finde frem til tigerbakkerne og når dette er gjort, at sikre sig at der ikke anbringes nogen større bygning eller aktivitet på det sted. Højre side af huset bør også ideelt set være være fredeligt og roligt. Veje på husets tigerside bør f.eks. ikke være alt for befærdede. Det anses for tåbeligt at vækker tigeren, da man derved kan komme til at rette dens vildskab mod beboerne i ens hjem.

Føniksen
Fuglen Føniks repræsentere via sin flyveevne det at overskue komplekse sammenhænge fra oven, at kunne spejde i landskabet, både lige foran og langt væk. Med dens placering forrest repræsentere den vores forestillingsevne, vores evne til at indsamle sanseindtryk om vort miljø og de ting der sker i det. Endvidere symbolisere Føniksen med sin store skønhed, spænding, og fascination. I landskabs-Feng Shui er den røde fugl Føniks ideelt set symboliseret ved en lille høj foran hjemmet. Føniksen repræsentere ildenergien i syd og symbolisere en fodskammel til støtte for fødderne som tegn på et liv i afslappet ro og glæde.

Dragen
Dragen kan ligesom føniksen flyve og er derved i stand til at overskue tingene fra oven. Den er placeret på vor venstre side, hvor den med sine store åndelige kvaliteter symbolisere sindets visdom og dannelse. I landskabs-Feng Shui ligger den grønne drage ideelt set mod øst eller til venstre for huset, når man kigger ud af hoveddøren. Det er dog ikke så vigtigt et krav som dens generelle forhold til de andre symbolske dyr. Dragerbakker er sædvaneligvis højere end tigerbakker, og så længe de ligger til venstre for huset er symbolikken fuldkommen og gunstig.

Slangen
I centrum ligger slangen, på vagt, rolig og parat til at handle i et nu. Den er beskyttet af de fire dyr omkring sig men også i stand til at styre dem. Som en general i en hær kan den modtage information fra alle retninger og kan dermed trække på styrkens specielle formåen og give kommando til klog handling i rette tid.

De fem elementer

De gamle kinesere mente, at universet var sammensat af de fem elementer; ild, jord, metal, vand og træ. Alle fænomener i naturen kan rubriceres under disse elementer. Hvert af de fem elementer påvirker hinanden gensidigt ved enten at støtte, dræne eller ødelægge. Sammensætningen mellem elementerne forårsager enten god eller dårlig Chi energi. Fordi Feng Shui handler om ligevægt – yin og yang – må man afbalancere elementerne indbyrdes. Vekselvirkningen mellem elementerne vil altid være enten god eller dårlig.

Tidlige kritikere af systemerne fremførte, at man ikke kan slukke en skovbrand med en kop vand eller opdæmme en flod med en håndfuld jord. Som svar herpå udvikledes mere sofistikerede systemer, der også tager hensyn til faktorer som mængder og hastigheder. Gensidigt påvirker elementerne hinanden ved enten at være støttende, drænende eller decideret ødelæggende.


Produktiv støttende cyklus
Den produktive cyklus er skabende. Træ producerer ild ved at give næring til flammerne. Ild producerer jord ved at tilføre jorden næring i form af aske. Jord producerer metal, idet malmen graves ud af jorden. Hvordan metal producerer vand gives der imidlertid ingen naturlig forklaring på, hvorimod det er indlysende, at vand giver næring til træ. Det kan dog tilføjes at en forklaring på hvordan Metal kan producerer Vand, er at Metal findes i åre i jorden og det var ud fra disse at Vand ifølge kinesisk tankegang oprindelig fremkom.

Drænende cyklus
I den drænende cyklus påvirker elementerne hinanden på den måde at barneelementet dræner sit moderelement. Vand producere eksempelvis Træ, eftersom et træ jo behøver vand for at vokse. Så Vand er forældre-elementet til Træ, der i denne sammenhæng er barneelementet. Men hvis vi kigger på relationen, den anden vej kan vi let se at barnet dræner forælderen, ved at træ jo suger vandet med dets rødder. Det anbefales at benytte den drænende cyklus frem for den destruktive cyklus (jf. nedenfor). Dette kommer vi meget mere omkring senere i kurset. For nærværende nævnes det blot at den drænende cyklus i Feng Shui sammenhænge anses for mere naturlig og konstruktiv at benytte end den destruktive cyklus.

Destruktiv cyklus
I den destruktive cyklus vil vand ødelægger ild, da ild slukkes af vand, ilden smelter metal og metal ødelægger træ, da øksen fælder træet, træ ødelægger jord, da træet suger al næring ud af jorden Endelig kan jord overvinde vand ved at dæmme op for det. En mindre destruktiv cyklus er der hvor elementerne kun dræner hinanden, men altså ikke ødelægger hinanden: træ dræner vand, da træet suger vandet - ilden dræner træet, da ilden brænder træet - jorden dræner ilden, da hvis man kaster jord på ilden, dør den langsomt hen.Til hvert af de fem elementer er tilknyttet talrige karakteristika egenskaber og vibrationer: kompasretning, farve, lugt, smag etc. Også kroppens indre organer og de 12 hovedmeridianer er klassificeret i overensstemmelse med de fem elementer. Derudover er hver eneste akupunkturpunkt klassificeret efter de Fem Elementer.

Der er mange måder hvorpå begrebet de fem elementer benyttes. Først og fremmest er det umiddelbart et værktøj til overvejelser omkring hvorledes de grundlæggende kræfter i universet gensidig påvirker hinanden og gensidigt enten støtter, dræner eller ødelægger hinanden. Det er således et værktøj til overvejelser omkring hvorledes der kan skabes balance, harmoni, Yin-Yang. Men idet hver enkelt person er knyttet til de fem elementer igennem bl.a. ens Kua-tal og de fire gunstige samt de fire ugunstige kompasretninger er mulighederne for at inddrage de fem elementer i de forskellige Feng Shui ræsonnementer næsten altid til stede.

Man kan erstatte og supplere elementerne med materialer, form og farve og der vil således være mange mulige løsninger på et problem. Hvis eksempelvis køkkenet (ild-elementet) er placeret i midten af hjemmet (jord-elementet) vil der opstå disharmoni, fordi denne konstellation vil skabe for meget varme. En løsning kunne naturligvis være at flytte køkkenet til et andet rum, men der kan også vælges en løsning baseret på de fem elementer. Vi kan i ovenstående tegning se at Træ nærer Ild, og vand kontrollere Ild. Man kunne således prøve at reducere Træ- Ch’ien ved eksempelvis at undgå træ på køkkenbordet og ved at øge Vand-Ch’ien ved eksempelvis at sætte glaslåger i køkkenskabene.

Træ Ild Jord Metal Vand
Kinesisk navn: Mu Huo T'u Chin Shui

Kompasretning:

Øst

Syd

Center

Vest

Nord

Energiens retning:

Udad

Skyder opad

Om egen akse

Indad

Siver nedad

Årstider:

Forår

Sommer

Sensommer

Efterår

Vinter

Tidspunkt:

3-7 9-13 1-3,7-9,13-15,19-21 15-19 21-01

Ændringer:

Spiren

Vækst

Omdannelse

Høst

Opbevaring

Klimaer:

Vind

Hede

Fugt

Tørke

Kulde

Følelser:

Vrede

Glæde

Nervøsitet

Sorg/melankoli

Frygt/angst

Farve:

Blå/grøn

Rød

Gul

Hvid

Blå/sort

Lugte:

Rancid

Brændt

Parfumeret

Blodigt/fisk

Putrid

Smag:

Sur

Bitter

Sød

Stærk (hot)

Salt

Lyde:

Larm/råb

Latter

Sang

Gråd

Stønnen

Sanseorganer:

Øjne/syn

Tunge/stemme

Mund/smag

Næse/lugt

Ører/hørelse

Zang-organer:

Lever

Hjerte

Milt

Lunger

Nyre

Fu-organer:

Galdeblære

Tyndtarm

Mave

Tyktarm

Urinblære

Væv:

Sener

Blodkar

Muskler

Hud/hår

Knogler/tænder

Kropsvæsker:

Tårer

Sved

Savl

Snot

Spyt

Yin/Yang: Yang Yang

Begge

Yin

Yin

Maskuling gren: Tiger Hest Drage, Hund Abe Rotte
Feminin gren: Hare Slange Okse, Ged Hane Gris
Planet: Jupiter Mars Saturn Venus Merkur

Landskab:

Høje faconer

Skarpe tinder

Flade sletter

Runde bakker

Kuperet terræn

De fem dyr: Dragen Føniksfuglen Slangen Tigeren Skildpadden
Form: Aflang Trekantet Firkantet Rund Bølget

Bygningstyper:

Høje, smalle

Spidse tage

Flade tage

Kupler

Uregelmæssige

Symbolik:

Det feminine,
kreativitet

Energi,
intelligens

Stabilitet,
selve Jorden

Det maskuline
konkurrence

Alt som flyderBrug af de fem elementer

Det er egentligt lidt misvisende at benytte benævnelse de fem elementer eftersom det kinesiske ord er Wu Hsing, hvor ordet Wu betyder energier og Hsing betyder bevægelse, hvorfor det ville være mere korrekt at benytte benævnelsen de fem bevægende energier. Vi vil dog fortsætte med at bruge benævnelsen de fem elementer eftersom den er klart den mest udbredte i vesten. Det kan dog hjælpe i din egen forståelse at tænke på de fem elementer mere som bevægende energier end som fysiske elementer. Som nævnt ovenfor kan man jo erstatte og supplere elementerne med materialer, form, farve etc. og der vil således være mange mulige løsninger på et problem. Man kan faktisk ligefrem subsidiere de enkelte elementer med noget rent psykisk.

Her bevæger vi os dog over i noget ret individuelt feng shui. Tænk eksempelvis på ildens flammer, der jo både kan være gule, røde og blå. Hvis en person associere ild med en af disse farver kan den pågældende farve erstatte Ild-elementet, for vedkommende. Det som blot er pointen er at i brug af de fem elementer skal du være opmærksom på at disse er meget mere end rent fysiske ting, de er også smag, farve, sindstilstand etc.

Som nævnt benyttes de fem elementer i stort set alle begreber, hvis oprindelse er i østerlands tænkning; feng shui, akupunktur, kinesisk astrologi etc. I nedenstående oversigt er nævnt hvorledes de enkelte elemnter menes at påvirke personligheden hvis du er knyttet dertil ud fra din fødselsdato. Vi er her ude i kinesisk astrologi og ikke så meget feng shui, men da alting jo er del af hinanden er det alligvel skønnet relevant at medtage. Også nævnt er hvad du skal gøre for at fremme din lykke hvis elementet er dit såkaldte "heldige element" - her er vi også ude i kinesisk astrologi.

Benyt piletasterne nedenfor til at bladre imellem de fem elementer.


Kort resume af feng shui

For kort at opsummere denne sektion om feng shui så startede vi op med at kigge på vestlig kontra østlig tænkning for at få en forståelse for hvorledes feng shui inddrager alverdens forskellige forhold som baggrund for begrebets ræsonnementer og anbefalinger. Vi kiggede derefter kort på den historiske udvikling af feng shui, herunder de to hovedskoler kompas- og formskolen. Vi dykkede derefter ned i at forstå energien Chi, dens natur og hvorledes den er filosofien bagved feng shui. Hvis man først har forstået energibegrebet er man ikke alene kommet langt i sin forståelse af feng shui men tillige også resten af det spirituelle univers.

Dernæst begyndte vi gennemgangen af de mange forskellige feng shui værktøjer med at kigge på Pa-Gua'en og de elementer der rummes heri; Yin & Yang, trigrammer, hexagrammer og I Ching. Og for kort at opsummere hvad man bruger trigrammerne, hexagrammerne og bogen I Ching til i feng shui sammenhænge så: Trigrammerne i forbindelse med Feng shui er et værktøj til analyse af Yin og Yangs uophørlige indvirken på hinanden og afspejler samtidig de tilbagevendende kræfter som påvirker os. Man søger at inddrage den visdom, som er koblet op imod de fireogtres hexagrammer, som er beskrevet i bogen I Ching, til at inddrage alle livets aspekter i analysen af Yin Yang. Og via denne analyse søger man at finde frem til skabelse af harmonisk og balanceret Chi.

Næste punkt på dagsorden var at forstå De otte livsområder (Baguaen) og efter at de otte livsområder var gennemgået og der var vist hvorledes disse områder kunne overføres til områder i boligen gik vi videre til Kuatal. Her så vi at Kuatal hovedsagelig benyttes til at finde de fire gunstige og fire ugunstige kompasretninger hvert enkelt menneske har. Og vi så at disse kompasretninger skulle på samme måde som de otte livsområder overføres til områder i boligen før vi kunne begynde at arbejde med dem.

I gennemgang af teorien om øst-vest husene så vi at de fem elementers tiltrækning efter deres modsætning kunne overføres til mennesker og den hustype (øst eller vest), som de befinder sig bedst i. Dernæst var vi kort forbi Lo Shu kvadratet for at få en forståelse for den kinesiske måde at opstille tallene på. Her gik vi ikke megen ud i de forskellige måder, der er at arbejde med tallene på men henviste i stedet til området nummerologi, hvori alle mulige måder at arbejde med tal på i den spirituelle verden bliver belyst. 

Dernæst var vi omkring de fem dyr og så hvorledes de kunne benyttes i landskabsanalyse og som mentalt landkort. Endvidere var vi inde på at de fem dyr indgår som baggrund i en lang række feng shui ræsonnementer og hermed spiller en væsentlig rolle i det omfattende korrelationssystem, som feng shui udgør. Og afslutningsvis var vi omkring de fem elementer og fandt at ifølge feng shui kan alle fænomener i naturen rubriceres under disse elementer. Hver af de fem elementer påvirker hinanden gensidigt ved enten at støtte, dræne eller ødelægge. Sammensætningen mellem elementerne forårsager enten god eller dårlig Chi energi.

Se det var da ikke så svært vel!

Og så er der nogen der siger at det tager år at lærer feng shui - pjat. Du har hvis du har læst dette her grundigt igennem faktisk lært en del mere end grundprincipperne i feng shui. At det så måske tager lidt længere tid at få tilpasset de forskellige principper til ens egen tilværelse og bolig forhold er en anden sag. Når man begynder at interessere sig for feng shui kan man blive overrasket over at begrebet nogle gange fremstilles på en måde som kan foranledige en til at tænke at hvis man følger feng shui foreskrifterne så vil alt gå godt for en i livet - karrieren og kærligheden vil blomstre, succes vil være med en i alle livets forhold og man vil opnå et harmonisk og lykkeligt liv med stor fremgang, ikke mindst i pengesager.

På den anden side så hvis man ikke følger feng shui principperne vil alskens ulykke og dårligdomme ramme både en selv og ens kære, familie og venner. Sygdomme, ulykker, uheld og økonomiske tab vil vælte ind over dig hvis du bliver ramt af dårlig feng shui.  Det er måske at stramme betydningen af god feng shui en andelse, men der er ingen tvivl om at feng shui på mange måder kan hjælpe til at skabe harmoniske boligorhold til stor glæde for hustandens beboere.

Og tag det nu roligt med alle de her regler. Pas på at feng shui ikke for dig udvikler sig til det helt store regelhierarki og endegyldige sandheder om at dette er godt for det og dette er skidt for det. Det er jo ikke rigtigt. Der findes ikke nogen endegyldige sandheder. Det er tilrådeligt - her som i andre af de spirituelle begreber - engang imellem at vende fokus ind imod ens egen intuition og mærke efter hvad man mener om det der foreslås.

I Kina er det udbredt at arkitekter tager feng shui eksperter med på råd i planlægning af bygningers udseende og placering. Hvis man står overfor at skulle bygge en ny bolig kan dette være en udmærket hjælp til inddragelse af overvejelser, man måske ellers ikke ville være kommet omkring. For det er naturligvis individuelt i hvilken grad det enkelte menneske er i stand til at overskue de sammenhænge, der skaber balance i ens hjem. Dette har jo at gøre med viden om og indsigt i så forskellige områder som farvelære, arkitektur, akustik, botanik, psykologi etc.

Lær selv Feng Shui

NetSpirit har lavet en række kurser, hvor selv lærer at praktisere de forskellige begreber. Således har vi et Lær selv Feng Shui kursus, der igennem mange praktiske eksempler og øvelser lærer dig hvorledes du selv kan begynde på Feng Shui. Du vil opdage hvordan dit liv bliver lettere, sjovere og mere harmonisk når du begynder at benytte Feng Shui. Brug det i dit hjem, din have, dit sommerhus, på dit arbejde etc.

Kun kr. 99 - Læs mere her
Vil du vide mere

Feng Shui er et stort område, hvorfor, der naturligt kan drages relationer til mange andre emner. Hvis interessen er omkring at dykke nærmere ned i det helt grundlæggende begreb i Feng Shui, nemlig energiopfattelsen, kan det anbefales at kigge på vores separate afsnit om Energibegrebet, hvori den spirituelle opfattelse af dette forklares. Begrebet energi er i øvrigt essentiel i talrige andre spirituelle begreber, eksempelvis; Tai Chi, Meditation, Yoga og Chakra. Et andet vigtigt begreb i Feng Shui er De fem elementer, der ligeledes er et meget vigtigt værktøj i kinesisk astrologi.

Hvis du ønsker at diskutere feng shui med andre, kan henvises til NetSpirits spørgeforum, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål eller hjælpe andre med svar på deres spørgsmål. Ønsker du at finde en, der foretager personlig konsultation i feng shui så kig i NetSpirits adresse- og behandlerindeks. NetSpirit modtager med tak ris & ros. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre os så hvis der er noget du mangler eller som du synes vi kan gøre bedre er vi kun glade for feedback. Vi ønsker dig god fornøjelse med Feng Shui.